Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Rubraca
rucaparib

Листовка: информация за пациента


Rubraca 200 mg филмирани таблетки Rubraca 250 mg филмирани таблетки Rubraca 300 mg филмирани таблетки рукапариб (rucaparib)


imageТози лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

„С3” от едната страна.


Rubraca се доставя в пластмасови бутилки. Всяка бутилка съдържа 60 филмирани таблетки.


Притежател на разрешението за употреба

Clovis Oncology Ireland Ltd. Regus Dublin Airport

Skybridge House - Dublin Airport Swords

County Dublin

K67 P6K2, Ирландия


Производител

Almac Pharma Services Limited Seagoe Industrial Estate,

Portadown,

Craigavon,

BT63 5UA

Обединено кралство


или


Almac Pharma Services (Ireland) Ltd Finnabair Industrial Estate

Dundalk County Louth

A91 P9KD

Ирландия


За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien Clovis Oncology France SAS Tel: +32 (0)80070484


Deutschland

Clovis Oncology Germany GmbH

Tel: +49 (0)8005892665


España

Clovis Oncology Spain, S.L. Tel: +34 800099526


France

Clovis Oncology France SAS

Tél: +33 (0)805631633


Ireland

Clovis Oncology Ireland Limited

Tel: +353 1800804285

Italia

Clovis Oncology IT S.r.l. Tel: +39 800194716


Nederland

Clovis Oncology France SAS

Tel: +31 (0)8000227859


Österreich

Clovis Oncology Germany GmbH

Tel: +43 (0)800005924


United Kingdom (Northern Ireland)

Clovis Oncology Ireland Limited

Tel: +44 (0)800 0093361


България, Česká republika, Danmark, Eesti, Ελλάδα, Hrvatska, Ísland, Κύπρος, Latvija, Lietuva, Luxembourg/Luxemburg, Magyarország, Malta, Norge, Polska, Portugal, România, Slovenija, Slovenská republika, Suomi/Finland, Sverige:


Clovis Oncology Ireland Limited

Tел: +353 16950030


Дата на последно преразглеждане на листовката


Това лекарство е разрешено за употреба по т. нар. схема „разрешаване под условие.“ Това означава, че за лекарството се очакват допълнителни данни.

Европейската агенция по лекарствата ще извършва преглед на новата информация за

лекарството поне веднъж годишно и тази листовка съответно ще се актуализира.Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .