Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Peyona (previously Nymusa)
caffeine

Листовка: информация за потребителя


Peyona 20 mg/ml инфузионен разтвор и перорален разтвор

кофеинов цитрат (caffeine citrate)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас и за Вашето новородено информация.


Съобщаване на нежелани реакции

image

image

Ако Вашето новородено получи някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете лекаря на Вашето бебе. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


  1. Как да съхранявате Peyona


    Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

    Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

    Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

    Преди приложение, ампулите на всички парентерални разтвори трябва да бъдат огледани за наличие на видими частици. След отваряне на ампулите, лекарственият продукт трябва да се употреби незабавно.


  2. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Peyona

Активно вещество: кофеинов цитрат.

Всеки ml съдържа 20 mg кофеинов цитрат (eквивалентни на 10 mg/ ml кофеин база).

Всяка ампула от 1 ml съдържа 20 mg кофеинов цитрат (еквивалентни на 10 mg кофеин база). Всяка ампула от 3 ml съдържа 60 mg кофеинов цитрат (еквивалентни на 30 mg кофеин база). Другите съставки са лимонена киселина монохидрат, натриев цитрат и вода за инжекции.


Как изглежда Peyona и какво съдържа опаковката


Peyona e инфузионен разтвор и перорален разтвор.

Peyona е бистър, безцветен разтвор, доставян в стъклени ампули. Всяка картонена кутия съдържа 10 ампули.


Притежател на разрешението за употреба

Chiesi Farmaceutici S.p.A, Via Palermo 26/A,

43122 Parma,

Италия


Производител (освобождаване на партиди)

image

Alfasigma S.p.A., Via Enrico Fermi 1, Alanno (PE) Италия


Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Gonzagagasse 16/16,

A-1010 Wien

Aвстрия


image

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Lietuva

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Tel: + 43 1 4073919


България

Chiesi Bulgaria EOOD

Тел.: +359 29201205

Luxembourg/Luxemburg

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00


Česká republika

Chiesi CZ s.r.o.

Tel: + 420 261221745

Magyarország Chiesi Hungary Kft. Tel.: + 36-1-429 1060


Danmark

Chiesi Pharma AB Tlf: + 46 8 753 35 20

Malta

Chiesi Farmaceutici S.p.A Tel: + 39 0521 2791


Deutschland

Chiesi GmbH

Tel: + 49 40 89724-0

Nederland

Chiesi Pharmaceuticals B.V. Tel: + 31 88 501 64 00


Eesti

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Tel: + 43 1 4073919

Norge

Chiesi Pharma AB Tlf: + 46 8 753 35 20


Ελλάδα

Chiesi Hellas AEBE

Τηλ: + 30 210 6179763

Österreich

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Tel: + 43 1 4073919


España

Chiesi España, S.A.U. Tel: + 34 93 494 8000

Polska

Chiesi Poland Sp. z.o.o. Tel.: +48 22 620 1421


France

Chiesi S.A.S

Tél: + 33 1 47688899

Portugal

Angelini Farmacêutica, Lda Tel: + 351 214 148 300


Hrvatska

Providens d.o.o.

Tel.: +385 (1) 48 74 500

România

Chiesi Romania S.R.L. Tel: + 40 212023642


Ireland

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Tel: + 39 0521 2791

Slovenija

Chiesi Slovenija d.o.o. Tel: +386-1-43 00 901


Ísland

Chiesi Pharma AB Sími: +46 8 753 35 20

Slovenská republika Chiesi Slovakia s.r.o. Tel: +421 259300060

Italia

Chiesi Italia S.p.A. Tel: + 39 0521 2791

Suomi/Finland

Chiesi Pharma AB Puh/Tel: +46 8 753 35 20


Κύπρος

Chiesi Farmaceutici S.p.A. T: + 39 0521 2791

Sverige

Chiesi Pharma AB Tel: +46 8 753 35 20


Latvija

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Tel: + 43 1 4073919

United Kingdom (Northern Ireland)

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Tel: + 39 0521 2791


Дата на последно преразглеждане на листовката.


Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

За подробна информация вижте приложената Кратка характеристика на продукта PEYONA.