Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Lumykras
sotorasib

Листовка: информация за пациента


LUMYKRAS 120 mg филмирани таблетки

соторазиб (sotorasib)


image

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Вижте „LUMYKRAS съдържа лактоза“ и „LUMYKRAS съдържа натрий“ в точка 2.


Как изглежда LUMYKRAS и какво съдържа опаковката


LUMYKRAS се доставя като жълта филмирана таблетка с продълговата форма, с надпис

„AMG“ от едната страна и „120“ от другата.Предвид заявлението, CHMP е на мнение, че съотношението полза/риск е благоприятно, за да се препоръча издаване на разрешение за употреба под условие, както е обяснено по-подробно в Европейския публичен оценъчен доклад.