Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Halimatoz
adalimumab

Листовка: информация за пациента


Halimatoz 40 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

адалимумаб (аdalimumab)

imageТози лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос, като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Как изглежда предварително напълнената писалка Halimatoz и какво съдържа опаковката


Halimatoz 40 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка се предлага като стерилен разтвор на 40 mg адалимумаб, разтворен в 0,8 ml разтвор.


Halimatoz 40 mg инжекционен разтвор се доставя в спринцовка за еднократна употреба, монтирана в триъгълна форма писалка (SensoReady) с прозрачно прозорче-визьор и етикет. Спринцовката вътре в писалката е направена от прозрачно стъкло тип І, с игла от неръждаема стомана и вътрешна гумена капачка на иглата, съдържаща 0,8 ml разтвор.


Картонените кутии съдържат 1 или 2 предварително напълнени писалки Halimatoz.

Груповите опаковки съдържат 6 (3 опаковки по 2) предварително напълнени писалки Halimatoz.


Не всички видови опаковки може да са пуснати в продажба.

Halimatoz може да се предлага и като предварително напълнена спринцовка и предварително напълнена писалка (SensoReady).


Притежател на разрешението за употреба


Sandoz GmbH Biochemiestr. 10

6250 Kundl

Австрия


Производител


Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Sandoz GmbH Schaftenau Biochemiestr. 10

6336 Langkampfen

Австрия


За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

Sandoz nv/sa

Tél/Tel: +32 2 722 97 97

Lietuva

Sandoz Pharmaceuticals d.d filialas Tel: +370 5 2636 037


България

Сандоз България КЧТ Тел.: +359 2 970 47 47

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz nv/saTél/Tel.: +32 2 722 97 97


Česká republika

Sandoz s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország Sandoz Hungária Kft. Tel.: +36 1 430 2890


Danmark/Norge/Ísland/Sverige

Sandoz A/S

Tlf: +45 63 95 10 00

Malta

Sandoz Pharmaceuticals d.d. Tel: +356 21222872


Deutschland

Hexal AG

Tel: +49 8024 908 0

Nederland

Sandoz B.V.

Tel: +31 36 52 41 600

Eesti

Sandoz d.d. Eesti filiaal Tel: +372 665 2400

Österreich

Sandoz GmbH

Tel: +43 5338 2000


Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Sandoz Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 209 70 00


España

Sandoz Farmacéutica, S.A. Tel: +34 900 456 856

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda. Tel: +351 21 196 40 00


France

Sandoz SAS

Tél: +33 1 49 64 48 00

România

Sandoz SRL

Tel: +40 21 407 51 60Hrvatska

Sandoz d.o.o.

Tel: +385 1 23 53 111

Slovenija

Lek farmacevtska družba d.d. Tel: +386 1 580 21 11


Ireland

Rowex Ltd.

Tel: + 353 27 50077

Slovenská republika

Sandoz d.d. - organizačná zložka

Tel: +421 2 48 200 600


Italia

Sandoz S.p.A. Tel: +39 02 96541

Suomi/Finland

Sandoz A/S

Puh/Tel: +358 010 6133 400


Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Κύπρος

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Τηλ: +357 22 69 0690

United Kingdom

Sandoz Limited

Tel: +44 1276 69 8020


Latvija

Sandoz d.d. Pārstāvniecība Latvijā

Tel: +371 67 892 006


Дата на последно преразглеждане на листовката

.


  1. Указания за употреба


За да се избегне евентуална инфекция и за да се гарантира, че ще използвате правилно лекарството, важно е да спазвате следните указания.


Трябва да сте сигурни, че сте прочели, разбрали и спазвате тези указания за употреба, преди да инжектирате Halimatoz. Вашият медицински специалист ще Ви покаже как да подготвите и да инжектирате Halimatoz правилно, като използвате писалката, преди да я използвате за пръв път. Ако имате въпроси, говорете с Вашия медицински специалист.

Вашата Halimatoz предварително напълнена писалка за еднократна употреба SensoReady


image

Фигура A: Части на писалката Halimatoz SensoReady


На Фигура A писалката е показана със свалена капачка. Не сваляйте капачката, докато не сте готови да инжектирате.


Много важно е Вие да:


Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Ако имате някакви въпроси, моля, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, които са запознати с Halimatoz.