Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Duzallo
allopurinol, lesinurad

Листовка: информация за пациента


Duzallo 200 mg/200 mg филмирани таблетки алопуринол/лезинурад (allopurinol/lesinurad)


image

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

(E172), червен железен оксид (E172)


Как изглежда Duzallo и какво съдържа опаковката

Филмираните таблетки Duzallo 200 mg/200 mg са бледорозови, продълговати таблетки с гравиран надпис “LES200” и “ALO200” от едната страна.


Таблетките Duzallo 200 mg/200 mg се предлагат в опаковки с блистери по 10, 30 и 100 таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Grünenthal GmbH Zieglerstraße 6

52078 Aachen Германия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

S.A. Grünenthal N.V. Lenneke Marelaan 8

1932 Sint-Stevens-Woluwe België/Belgique/Belgien Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00

beinfo@grunenthal.com

Lietuva

Grünenthal GmbH Tel: + 49 241 569-0


България Grünenthal GmbH Teл.: + 49 241 569-0


Luxembourg/Luxemburg

S.A. Grünenthal N.V. Lenneke Marelaan 8

1932 Sint-Stevens-Woluwe België/Belgique/Belgien Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00

beinfo@grunenthal.com


Česká republika Grünenthal GmbH Tel: + 49 241 569-0

Magyarország Grünenthal GmbH Tel.: + 49 241 569-0


Danmark

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Grünenthal Denmark ApS Arne Jacobsens Allé 7 2300 København S

Tlf: + 45 88883200


Deutschland Grünenthal GmbH Zieglerstraße 6


DE-52078 Aachen

Tel: + 49 241 569-1111

service@grunenthal.com

Malta

Grünenthal GmbH Tel.: + 49 241 569-0


Nederland Grünenthal B.V. De Corridor 21K

NL-3621 ZA Breukelen Tel: + 31 (0)30 6046370

info.nl@grunenthal.com


Eesti

Grünenthal GmbH Tel: + 49 241 569-0

Norge

Grünenthal Norway AS

C.J. Hambros Plass 2C

0164 Oslo

Tlf: + 47 22996054


Ελλάδα

Grünenthal GmbH Τηλ: + 49 241 569-0

Österreich

Grünenthal GmbH

Campus 21, Liebermannstraße A01/501 2345 Brunn am Gebirge

Tel: + 43(0)2236 379 550-0


España

Grünenthal Pharma, S.A. C/Dr. Zamenhof, 36

E-28027 Madrid

Tel: + 34 (91) 301 93 00

Polska

Grünenthal GmbH Tel.: + 49 241 569-0

France

Laboratoires Grünenthal SAS Immeuble Eurêka

19 rue Ernest Renan CS 90001

F- 92024 Nanterre Cedex

Tél: + 33 (0)1 41 49 45 80


Portugal

Grünenthal, S.A.

Alameda Fernão Lopes, 12-8.º A

P-1495 - 190 Algés

Tel: + 351 / 214 72 63 00


Hrvatska Grünenthal GmbH Tel: + 49 241 569-0

România Grünenthal GmbH Tel: + 49 241 569-0


Ireland

Grünenthal Pharma Ltd 4045 Kingswood Road, Citywest Business Park

IRL – Citywest Co., Dublin

Tel: + 44 (0)870 351 8960

medicalinformationie@grunenthal.com

Slovenija Grünenthal GmbH Tel: + 49 241 569-0


Ísland

Grünenthal GmbH Sími: + 49 241 569-0

Slovenská republika Grünenthal GmbH Tel: + 49 241 569-0


Italia

Grünenthal Italia S.r.l. Tel: + 39 02 4305 1

Suomi/Finland Grünenthal GmbH Puh/Tel: + 49 241 569-0


Κύπρος

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Grünenthal GmbH

Τηλ: + 49 241 569-0

Sverige

Grunenthal Sweden AB

Tel: + 46 (0)86434060


Latvija

Grünenthal GmbH Tel: + 49 241 569-0

United Kingdom

Grünenthal Ltd

1 Stokenchurch Business Park Ibstone Road, HP14 3FE – UK Tel: + 44 (0)870 351 8960

medicalinformationuk@grunenthal.com


Дата на последно преразглеждане на листовката