Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Inrebic
fedratinib

Листовка: информация за пациента


Inrebic 100 mg твърди капсули

федратиниб (fedratinib)


imageТози лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос, като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете тези капсули и по време на лечението, ако имате някой от следните признаци или симптоми:


Заболяване, засягащо мозъка, наречено енцефалопатия, включително енцефалопатия на Вернике


Притежател на разрешението за употреба

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867 Ирландия

Производител

Celgene Distribution B.V. Orteliuslaan 1000

3528 BD Utrecht Нидерландия

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна и актуализирана информация за това лекарство е налична чрез сканиране на QR кода

върху външната опаковка със смартфон. Същата информация е налична и на следния URL:

www.inrebic-eu-pil.com.


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: . Посочени са също линкове към други уебсайтове, където може да се намери информация за редки заболявания и лечения.