Начална страница Начална страница
Pfizer

Advate

ЦЕНИ

Powder and solvent for solution for injection 500 IU 1 vial powder + 1 vial solvent (5 ml) + reconstitution device

На едро: 684,58 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Powder and solvent for solution for injection 1000 IU 1 vial + 1 vial + reconstitution device

На едро: 1 349,65 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Powder and solvent for solution for injection 500 IU 1 vial powder + 1 vial solvent (2ml) + reconstitution device

На едро: 659,92 лв
На дребно: 689,92 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


ADVATE 250 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор ADVATE 500 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор ADVATE 1000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор ADVATE 1500 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор


oктоког алфа (човешки рекомбинантен коагулационен фактор VIII) (octocog alfa (recombinant human coagulation factor VIII))


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Флакон с разтворител: 2 ml вода за инжекции


Как изглежда ADVATE и какво съдържа опаковката

ADVATE е бял до почти бял ронлив прах.

След разтваряне, разтворът е бистър, безцветен, без съдържание на видими частици.


Притежател на разрешението за употреба: Takeda Manufacturing Austria AG Industriestrasse 67

A-1221 Vienna Австрия

тел. +800 66838470

имейл: medinfoEMEA@takeda.com


Производители:

Baxalta Belgium Manufacturing SA

Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines

Белгия


За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien Takeda Belgium NV Tel/Tél: +32 2 464 06 11

medinfoEMEA@takeda.com

Lietuva

Takeda, UAB

Tel: +370 521 09 070

medinfoEMEA@takeda.com


България

Такеда България ЕООД

Тел.: +359 2 958 27 36

medinfoEMEA@takeda.com

Luxembourg/Luxemburg Takeda Belgium NV Tel/Tél: +32 2 464 06 11

medinfoEMEA@takeda.com


Česká republika

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Tel: + 420 234 722 722

medinfoEMEA@takeda.com

Magyarország

Takeda Pharma Kft.

Tel: +36 1 270 7030

medinfoEMEA@takeda.com


Danmark

Takeda Pharma A/S

Tlf: +45 46 77 10 10

medinfoEMEA@takeda.com

Malta

Drugsales Ltd

Tel: +356 21419070

safety@drugsalesltd.com


Deutschland

Takeda GmbH

Tel: +49 (0)800 825 3325

medinfoEMEA@takeda.com

Nederland

Takeda Nederland B.V.

Tel: +31 20 203 5492

medinfoEMEA@takeda.com

Eesti

Takeda Pharma AS Tel: +372 6177 669

medinfoEMEA@takeda.com

Norge

Takeda AS

Tlf: +47 800 800 30

medinfoEMEA@takeda.com


Ελλάδα

Τakeda ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Tηλ: +30 210 6387800

medinfoEMEA@takeda.com

Österreich

Takeda Pharma Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 800-20 80 50

medinfoEMEA@takeda.com


España

Takeda Farmacéutica España S.A

Tel: +34 917 90 42 22

medinfoEMEA@takeda.com

Polska

Takeda Pharma Sp. z o.o.

tel: +48223062447

medinfoEMEA@takeda.com


France

Takeda France SAS Tel. + 33 1 40 67 33 00

medinfoEMEA@takeda.com

Portugal

Takeda Farmacêuticos Portugal, Lda. Tel: + 351 21 120 1457

medinfoEMEA@takeda.com


Hrvatska

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. Tel: +385 1 377 88 96

medinfoEMEA@takeda.com

România

Takeda Pharmaceuticals SRL Tel: +40 21 335 03 91


Ireland

Takeda Products Ireland Ltd Tel: 1800 937 970

medinfoEMEA@takeda.com

Slovenija

Takeda Pharmaceuticals farmacevtska družba d.o.o. Tel: + 386 (0) 59 082 480

medinfoEMEA@takeda.com


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

medinfoEMEA@takeda.com

Slovenská republika

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 (2) 20 602 600

medinfoEMEA@takeda.com


Italia

Takeda Italia S.p.A.

Tel: +39 06 502601

medinfoEMEA@takeda.com

Suomi/Finland

Takeda Oy

Puh/Tel: 0800 774 051

medinfoEMEA@takeda.com


Κύπρος

Proton Medical (Cyprus) Ltd

Τηλ.: +357 22866000

admin@protoncy.com

Sverige

Takeda Pharma AB

Tel: 020 795 079

medinfoEMEA@takeda.com


Latvija

Takeda Latvia SIA

Tel: +371 67840082

medinfoEMEA@takeda.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Takeda UK Ltd

Tel: +44 (0) 2830 640 902

medinfoEMEA@takeda.com


Дата на последно преразглеждане на листовката:


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата:


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Указания за приготвяне и приложение


ADVATE не трябва да се смесва с други лекарствени продукти или разтворители.


Строго се препоръчва при всяко приложение на ADVATE да се записват името и партидният номер на продукта.


Указания за приготвяне на разтвора

  1. Отстранете синята капачка от системата BAXJECT III. Не засмуквайте въздух в спринцовката. Свържете спринцовката към системата BAXJECT III.

  2. Обърнете обратно системата (флаконът с получения разтвор да бъде отгоре). Изтеглете

    разтвора в спринцовката, като бавно издърпате буталото.

  3. Отделете спринцовката.

  4. Свържете иглата тип бътерфлай със спринцовката. Приложете интравенозно. Разтворът трябва да се прилага бавно, със скорост, определяща се от комфорта на пациента, ненадвишаваща 10 ml в минута. (вижте точка 4. ”ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ”).

  5. Неизползваният разтвор и отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за здравни специалисти:


Лечение при необходимост

В следните случаи на хеморагични епизоди, през съответния период активността на фактор VІІІ не бива да спада под посоченото ниво на плазмена активност (като % от нормата, или като IU/dl). Следната таблица може да се ползва за насоки в дозирането по време на хеморагични епизоди и хирургични операции.


Дозата и честотата на въвеждане трябва да са съобразени с клинично проявения ефект при всеки отделен пациент. При определени обстоятелства (напр. наличие на инхибитор в нисък титър) може да са необходими по-високи от изчислените по формулата дози.


Степен на кръвоизлива / вид хирургична процедура

Необходимо ниво на фактор VІІІ

(в %, или IU/dl)

Интервал на дозиране (в часове)

/ продължителност на лечението (дни)

Кръвоизлив


20 – 40


Повтаряйте инжекциите на


Ранен стадий на хемартроза,

мускулен кръвоизлив или

всеки 12 – 24 часа (на 8 – 24 часа

кръвотечение в устната

при пациенти до 6 годишна

кухина

възраст) за срок от минимум 1 ден,

до овладяване на хеморагичния

епизод, съдейки по болката, или до

излекуване на пациента.


30 – 60


Повтаряйте инжекциите на

По-масивна хемартроза,

всеки 12 – 24 часа (на 8 – 24 часа

мускулен кръвоизлив,

при пациенти до 6 годишна

или хематом.

възраст) за срок от 3 – 4 дни,

или повече, до овладяване на

болката и острите симптоми.


60 – 100


Повтаряйте инжекциите на

Животозастрашаващи

всеки 8 – 24 часа (на 6 – 12 часа

кръвоизливи.

при пациенти до 6 годишна

възраст) до овладяване на

състоянието.

Хирургична операция


30 – 60


На всеки 24 часа (на 12 до 24 часа


Малка

Включително екстракция

при пациенти до 6 годишна

на зъб.

възраст) за срок от минимум 1 ден,

до излекуване на пациента.


Голяма


80 – 100


Повтаряйте инжекциите на

(пред- и постоперативно)

всеки 8 – 24 часа (на 6 – 24 часа

при пациенти до 6 годишна

възраст) до задоволително ниво на

зарастване на раната, и след това

продължете лечението още

минимум 7 дни, за да поддържате

активността на фактор VІІІ

в стойности между 30%

и 60% (IU/dl).