Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Eucreas
vildagliptin, metformin

ЦЕНИ

Film-coated tablet 50 mg/850 mg 60 in blister

На едро: 51,72 лв
На дребно: 59,68 лв
Възстанови: 0,00 лв

Film-coated tablet 50 mg/1000 mg 60 in blister

На едро: 53,45 лв
На дребно: 61,67 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


Eucreas 50 mg/850 mg филмирани таблетки Eucreas 50 mg/1 000 mg филмирани таблетки vildagliptin/metformin hydrochloride (вилдаглиптин/метформин хидрохлорид)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Приемането на таблетката веднага след хранене ще намали риска от дразнене на стомаха.


Продължавайте да спазвате всички съвети по отношение на диетата, която е назначена от Вашия лекар. Особено ако сте на диета за контрол на телесното тегло при диабет, продължете да я спазвате, докато приемате Eucreas.


Ако сте приели повече от необходимата доза Eucreas

Ако сте приели прекалено много таблетки Eucreas, или ако някой друг приеме Вашите таблетки, незабавно се свържете с Вашия лекар или фармацевт. Може да се нуждаете от медицински грижи. Вземете опаковката и тази листовка с Вас, ако е необходимо да посетите лекар или да отидете в болница.


Ако сте пропуснали да приемете Eucreas

Ако сте пропуснали да приемете таблетка, приемете я със следващото хранене, освен ако тогава не трябва да приемете следващата. Не вземайте двойна доза (две таблетки наведнъж), за да компенсирате пропуснатата таблетка.


Ако сте спрели приема на Eucreas

Продължете да приемате това лекарство толкова дълго, колкото е предписано от Вашия лекар,

за да продължите да контролирате нивото на Вашата кръвна захар. Не спирайте приема на Eucreas, освен ако Вашият лекар не Ви каже. Ако имате въпроси относно това, колко дълго да приемате това лекарство, говорете с Вашия лекар.


Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.


 1. Възможни нежелани реакции


  Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


  Трябва да спрете приема на Eucreas и да се свържете с Вашия лекар незабавно, в случай че получите следните нежелани реакции:

  • Лактатна ацидоза (много рядка: може да засегне до 1 на 10 000 души):

   Eucreas може да доведе до много рядка (може да засегне до 1 потребител на 10 000), но много сериозна нежелана реакция, наречена лактатна ацидоза (вижте точка

   „Предупреждения и предпазни мерки“). Ако това се случи, трябва задължително да

   спрете приема на Eucreas и незабавно да се свържете с лекар или най-близката

   болница, тъй като лактатната ацидоза може да доведе до кома.

  • Ангиоедем (рядка: може да засегне до 1 на 1 000 души): Симптомите включват подуване на лицето, езика или гърлото, затруднено преглъщане, затруднено дишане, внезапна поява на обрив или копривна треска, които може да сигнализират за реакция, известна

   като “ангиоедем”;

  • Чернодробно заболяване (хепатит) (рядко): Симптомите включват пожълтяване на кожата и очите, гадене, загуба на апетит или тъмно оцветяване на урината, които може да

   сигнализират за чернодробно заболяване (хепатит);

  • Възпаление на панкреаса (панкреатит) (с неизвестна честота): Симптомите включват силна и персистираща болка в корема (в областта на стомаха), която може да се разпространи към гърба, гадене и повръщане.

   Други нежелани реакции

   Някои пациенти получават следните нежелани реакции, докато приемат Eucreas:

  • Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души): гадене, повръщане, диария, болка в и около стомаха (коремна болка), загуба на апетит.

  • Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души): замаяност, главоболие, треперене, което не може да се контролира, метален вкус, ниска кръвна захар.

  • Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души): болки в ставите, умора, запек, подуване на ръцете, глезените и ходилата (оток).

  • Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 души): възпалено гърло, хрема, треска; признаци за високо ниво на млечната киселина в кръвта (известно като лактатна ацидоза)

   като сънливост или замаяност, тежко изразено гадене или повръщане, коремна болка, неравномерен пулс или дълбоко, учестено дишане; зачервяване на кожата, сърбеж; понижено ниво на витамин В12 (бледност, умора, психични симптоми като обърканост или нарушения на паметта).


   Някои пациенти получават следните нежелани реакции, докато приемат Eucreas и сулфонилурейното лекарство:

  • Чести: замаяност, тремор, слабост, ниска кръвна захар, прекомерно потене.


   Някои пациенти получават следните нежелани реакции, докато приемат Eucreas и инсулин:

  • Чести: главоболие, втрисане, гадене (повдигане), ниска кръвна захар, киселини.

  • Нечести: диария, газове.


   Откакто продуктът е на пазара, се съобщават също така следните нежелани реакции:

  • С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка): сърбящ обрив, възпаление на панкреаса, локализирано белене на кожата или образуване на

   мехури, мускулна болка.


   Съобщаване на нежелани реакции

   image

   Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националнатасистемаза съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

   своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


 2. Как да съхранявате Eucreas


  • Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

  • Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец след “EXP/ Годен до:”.

  • Да не се съхранява над 30C.

  • Да се съхранява в оригиналната опаковка (блистер), за да се предпази от влага.

  • Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

   Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 3. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


Какво съдържа Eucreas


Как изглежда Eucreas и какво съдържа опаковката

Eucreas 50 mg/850 mg филмирани таблетки са жълти, елипсовидни таблетки с “NVR” от едната страна и “SEH” от другата.

Eucreas 50 mg/1 000 mg филмирани таблетки са тъмножълти, елипсовидни таблетки с “NVR” от

едната страна и “FLO” от другата.


Eucreas се предлага в опаковки, съдържащи 10, 30, 60, 120, 180 или 360 филмирани таблетки и в групови опаковки, съдържащи 120 (2x60), 180 (3x60) или 360 (6x60) филмирани таблетки. Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба във Вашата страна.


Притежател на разрешението за употреба

Novartis Europharm Limited Vista Building

Elm Park, Merrion Road Dublin 4

Ирландия


Производител

Lek d.d, PE PROIZVODNJA LENDAVA

Trimlini 2D Lendava, 9220

Словения


Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg Германия


image

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas Tel: +370 5 269 16 50


България

Novartis Bulgaria EOOD Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11


Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország Novartis Hungária Kft. Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S Tlf: +45 39 16 84 00


Deutschland

Novartis Pharma GmbH Tel: +49 911 273 0


Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal Tel: +372 66 30 810


Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E. Τηλ: +30 210 281 17 12


España

Novartis Farmacéutica, S.A. Tel: +34 93 306 42 00


France

Novartis Pharma S.A.S. Tél: +33 1 55 47 66 00


Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o. Tel. +385 1 6274 220


Ireland

Novartis Ireland Limited Tel: +353 1 260 12 55


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000


Italia

Novartis Farma S.p.A. Tel: +39 02 96 54 1


Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc. Τηλ: +357 22 690 690


Latvija

SIA Novartis Baltics Tel: +371 67 887 070

Malta

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +356 2122 2872


Nederland

Novartis Pharma B.V. Tel: +31 88 04 52 111


Norge

Novartis Norge AS Tlf: +47 23 05 20 00


Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570


Polska

Novartis Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 375 4888


Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: +351 21 000 8600


România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01


Slovenija

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +386 1 300 75 50


Slovenská republika Novartis Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5542 5439


Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200


Sverige

Novartis Sverige AB Tel: +46 8 732 32 00


United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited

Tel: +44 1276 698370


Дата на последно преразглеждане на листовката


по лекарствата