Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Sutent
sunitinib

Листовка: информация за потребителя


Sutent 12,5 mg твърди капсули Sutent 25 mg твърди капсули Sutent 37,5 mg твърди капсули Sutent 50 mg твърди капсули сунитиниб (sunitinib)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Предупреждения и предпазни мерки


Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Sutent:


- Ако имате високо кръвно налягане. Sutent може да повиши кръвното налягане. Вашият лекар може да провери кръвното Ви налягане по време на лечението със Sutent и може да бъдете лекувани с лекарства за понижаване на кръвното налягане, ако се налага.- Ако имате или сте имали панкреатични или жлъчни нарушения . Кажете на Вашия лекар, ако получите някой от следните симптоми: болка в областта на стомаха (горната част на корема), гадене, повръщане и температура. Това може да се дължи на възпаление на задстомашната жлеза или на жлъчката.


особено ако още Ви се прилагат или са Ви прилагани бифосфонати интравенозно. Бифосфонатите са лекарства, използвани за предотвратяване на костни

усложнения, които може да са приложени за друго медицинско състояние.
Как изглежда Sutent и какво съдържа опаковката


Sutent 12,5 mg се предлага като твърди желатинови капсули с оранжево капаче и оранжево тяло, с напечатано с бяло мастило “Pfizer”върху капачето, а върху тялото “STN 12.5 mg”, съдържащи жълти до оранжеви гранули.


Sutent 25 mg се предлага като твърди желатинови капсули със светлокафяво капаче и оранжево тяло, с напечатано с бяло мастило “Pfizer”върху капачето, а върху тялото “STN 25 mg”, съдържащи жълти до оранжеви гранули.


Sutent 37,5 mg се предлага като твърди желатинови капсули с жълто капаче и жълто тяло, с напечатано с черно мастило “Pfizer”върху капачето, а върху тялото “STN 37.5 mg”, съдържащи жълти до оранжеви гранули.


Sutent 50 mg се предлага като твърди желатинови капсули със светлокафяво капаче и светлокафяво тяло, с напечатано с бяло мастило “Pfizer”върху капачето, а върху тялото “STN 50 mg”, съдържащи жълти до оранжеви гранули.

Предлага се в пластмасови бутилки от 30 капсули и в перфорирани еднодозови блистери, съдържащи 28 х 1 капсули.


Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.


Притежател на разрешението за употреба


Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17 1050 Bruxelles

Белгия


Производител


Pfizer Italia S.r.l.

Via del Commercio – Zona Industriale - 63100 Marino del Tronto (Ascoli Piceno)

Италия


За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Pfizer NV/SA

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. + 370 52 51 4000


България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел.: +359 2 970 4333

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: +36-1-488-37-00


Česká republika

Pfizer, spol. s r.o.

Tel.: +420 283 004 111

Malta

Vivian Corporation Ltd. Tel: +356 21344610


Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Nederland

Pfizer BV

Tel: +31 (0)10 406 43 01


Deutschland

PFIZER PHARMA GmbH

Tel: +49 (0)30 550055-51000

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00


Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel.: +372 666 7500

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0


Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E.

Τλ: +30 210 6785 800

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.:+48 22 335 61 00


España

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 5500


France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

România

Pfizer Romania S.R.L. Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o. Tel: + 385 1 3908 777

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana Tel.: + 386 (0)1 52 11 400


Ireland

Pfizer Healthcare Ireland Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel.:+ 421 2 3355 5500


Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40


Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00


Kύπρος

Pfizer Ελλάς A.E. (Cyprus Branch)

Tηλ.:+ 357 22 817690

United Kingdom (Northern Ireland)

Pfizer Limited

Tel: +44 (0) 1304 616161


Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: + 371 670 35 775


Дата на последно преразглеждане на листовката: {MM/ГГГГ}


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .