Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Lixiana
edoxaban

Листовка: информация за потребителя


Lixiana 15 mg филмирани таблетки Lixiana 30 mg филмирани таблетки Lixiana 60 mg филмирани таблетки едоксабан (еdoxaban)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

В спешни ситуации Вашият лекар ще помогне да се определят подходящите действия по отношение на Lixiana.


Деца и юноши

Lixiana не се препоръчва при деца и юноши под 18-годишна възраст. Няма информация за употребата му при деца и юноши.


Други лекарства и Lixiana

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Ако приемате някое от следните:


Съобщаване на нежелани реакции

image

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


 1. Как да съхранявате Lixiana


  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


  Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената кутия след

  „Годен до:” и върху всеки блистер или бутилка след „EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


  Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.


  Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


 2. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Lixiana

Всяка таблетка съдържа 15 mg едоксабан (като тозилат).


Lixiana 30 mg филмирани таблетки

Всяка таблетка съдържа 30 mg едоксабан (като тозилат).


Lixiana 60 mg филмирани таблетки

Всяка таблетка съдържа 60 mg едоксабан (като тозилат).


- Други съставки:

Lixiana 15 mg филмирани таблетки

Ядро на таблетката: манитол (E421), прежелатинизирано нишесте, кросповидон (E1202), хидроксипропилцелулоза (E463), магнезиев стеарат (E470b).

Филмово покритие: хипромелоза (E464), макрогол (8000), титанов диоксид (E171), талк (E553b), карнаубски восък, червен железен оксид (E172), жълт железен оксид (E172).

Lixiana 30 mg филмирани таблетки

Ядро на таблетката: манитол (E421), прежелатинизирано нишесте, кросповидон (E1202), хидроксипропилцелулоза (E463), магнезиев стеарат (E470b).

Филмово покритие: хипромелоза (E464), макрогол (8000), титанов диоксид (E171), талк (E553b), карнаубски восък, червен железен оксид (E172).


Lixiana 60 mg филмирани таблетки

Ядро на таблетката: манитол (E421), прежелатинизирано нишесте, кросповидон (E1202), хидроксипропилцелулоза (E463), магнезиев стеарат (E470b).

Филмово покритие: хипромелоза (E464), макрогол (8000), титанов диоксид (E171), талк (E553b), карнаубски восък, жълт железен оксид (E172).


Как изглежда Lixiana и какво съдържа опаковката

Lixiana 15 mg филмирани таблетки са оранжеви, кръгли (6,7 mm в диаметър) и с вдлъбнато релефно означение „DSC L15” от едната страна.

Те се предлагат в блистери в картонени кутии с по 10 филмирани таблетки или еднодозови блистери в картонени кутии по 10 x 1 филмирани таблетки.


Lixiana 30 mg филмирани таблетки са розови, кръгли (8,5 mm в диаметър) и с вдлъбнато релефно означение „DSC L30” от едната страна.

Те се предлагат в блистери в картонени кутии с по 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 или

100 филмирани таблетки или еднодозови блистери в картонени кутии по 10 x 1, 50 x 1, 100 x 1 филмирани таблетки или в бутилки по 90 филмирани таблетки.


Lixiana 60 mg филмирани таблетки са жълти, кръгли (10,5 mm в диаметър) и с вдлъбнато релефно означение „DSC L60” от едната страна.

Те се предлагат в блистери в картонени кутии с по 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 или

100 филмирани таблетки или еднодозови блистери в картонени кутии по 10 x 1, 50 x 1, 100 x 1 филмирани таблетки или в бутилки по 90 филмирани таблетки.


Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.


Притежател на разрешението за употреба

Daiichi Sankyo Europe GmbH Zielstattstrasse 48

81379 Munich Германия


Производител

Daiichi Sankyo Europe GmbH Luitpoldstrasse 1

85276 Pfaffenhofen Германия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

Daiichi Sankyo Belgium N.V.-S.A Tél/Tel: +32-(0) 2 227 18 80

България

Daiichi Sankyo Europe GmbH Тел.: +49-(0) 89 7808 0

Česká republika

Organon Czech Republic s.r.o. Tel: +420 233 010 300

Danmark

Organon Denmark ApS Tlf: +45 4484 6800

Deutschland

Daiichi Sankyo Deutschland GmbH Tel. +49-(0) 89 7808 0

Eesti

Servier Laboratories OÜ Tel: +372 664 5040

Ελλάδα

Daiichi Sankyo Europe GmbH Τηλ: +49-(0) 89 7808 0

España

Daiichi Sankyo España, S.A. Tel: +34 91 539 99 11

France

Daiichi Sankyo France S.A.S. Tél: +33-(0) 1 55 62 14 60

Hrvatska

Daiichi Sankyo Europe GmbH Tel: +49-(0) 89 7808 0

Ireland

Daiichi Sankyo Ireland Ltd Tel: +353-(0) 1 489 3000

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Italia

Daiichi Sankyo Italia S.p.A. Tel: +39-06 85 2551

Κύπρος

Daiichi Sankyo Europe GmbH Τηλ: +49-(0) 89 7808 0

Latvija

SIA Servier Latvia Tel: +371 67502039

Lietuva

UAB “SERVIER PHARMA” Tel: +370 (5) 2 63 86 28

Luxembourg/Luxemburg

Daiichi Sankyo Belgium N.V.-S.A Tél/Tel: +32-(0) 2 227 18 80

Magyarország Organon Hungary Kft. Tel.: +36 30 553 7713

Malta

Daiichi Sankyo Europe GmbH Tel: +49-(0) 89 7808 0

Nederland

Daiichi Sankyo Nederland B.V. Tel: +31-(0) 20 4 07 20 72

Norge

Organon Norway AS Tlf: +47 24 14 56 60

Österreich

Daiichi Sankyo Austria GmbH Tel: +43-(0) 1 485 86 42 0

Polska

Daiichi Sankyo Europe GmbH Tel: +49-(0) 89 7808 0

Portugal

Daiichi Sankyo Portugal, Unip. LDA Tel: +351 21 4232010

România

Daiichi Sankyo Europe GmbH Tel: +49-(0) 89 7808 0

Slovenija

Daiichi Sankyo Europe GmbH Tel: +49-(0) 89 7808 0

Slovenská republika Organon Slovakia s. r. o. Tel: +421 2 44 88 98 88

Suomi/Finland

Organon Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 29 170 3520

Sverige

Organon Sweden AB Tel: +46 8 502 597 00

United Kingdom (Northern Ireland)

Daiichi Sankyo Europe GmbH Tel: +49-(0) 89 7808 0


Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ /ГГГГ}.


Подробна информация за това лекарство е достъпна чрез сканиране на QR кода по-долу със смартфон.

Същата информация е достъпна също на следния URL: www.dspatient.eu.

(Поле за QR код)


.