Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Esbriet
pirfenidone

ЦЕНИ

Capsule, hard 267 mg Initiation pack: 63 (7 x 3 and 7 x 6)

На едро: 1 129,85 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Capsule, hard 267 mg 252 x 1 capsules (unit dose)

На едро: 4 500,18 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Film-coated tablet 267 mg Initiation pack x 63 (1 x 21 and 2 x 21)

На едро: 1 129,85 лв
На дребно: 1 159,85 лв
Възстанови: 0,00 лв

Film-coated tablet 801 mg 84 in blister

На едро: 4 500,18 лв
На дребно: 4 530,18 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя Esbriet 267 mg филмирани таблетки Esbriet 534 mg филмирани таблетки Esbriet 801 mg филмирани таблетки пирфенидон (pirfenidone)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

(абдоминална област), загуба на апетит, кървене или насиняване по-лесно от обикновено,

или ако се чувствате уморени. Това могат да бъдат признаци за отклонения в чернодробните функционални показатели и може да указват чернодробно увреждане,

което е нечеста нежелана реакция на Esbriet.


Съобщаване на нежелани реакции

image

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националнатасистемазасъобщаване,посоченав Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


  1. Как да съхранявате Esbriet


    Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


    Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета на бутилката, блистера и картонената опаковка след „Годен до:“ или „EXP“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


    Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.


    Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


  2. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Esbriet

Таблетка от 267 mg

Активното вещество е пирфенидон. Всяка филмирана таблетка съдържа 267 mg пирфенидон.

Другите съставки са: микрокристална целулоза, кроскармелоза натрий, повидон K30, колоиден

безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат

Филмовото покритие се състои от: поливинилов алкохол, титанов диоксид (E171),

макрогол 3350, талк, жълт железен оксид (E172)


Таблетка от 534 mg

Активното вещество е пирфенидон. Всяка филмирана таблетка съдържа 534 mg пирфенидон. Другите съставки са: микрокристална целулоза, кроскармелоза натрий, повидон K30, колоиден безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат

Филмовото покритие се състои от: поливинилов алкохол, титанов диоксид (E171),

макрогол 3350, талк, жълт железен оксид (E172) и червен железен оксид (E172)


Таблетка от 801 mg

Активното вещество е пирфенидон. Всяка филмирана таблетка съдържа 801 mg пирфенидон.

Другите съставки са: микрокристална целулоза, кроскармелоза натрий, повидон K30, колоиден

безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат

Филмовото покритие се състои от: поливинилов алкохол, титанов диоксид (E171),

макрогол 3350, талк, червен железен оксид (E172) и черен железен оксид (E172)

Как изглежда Esbriet и какво съдържа опаковката


Таблетка от 267 mg

Esbriet 267 mg филмирани таблетки са жълти, овални, двойноизпъкнали филмирани таблетки,,с вдлъбнато релефно означение “PFD”.

Опаковките съдържат една бутилка с 21 таблетки, две бутилки, всяка от които съдържа

21 таблетки (общо 42 таблетки), една бутилка с 42 таблетки, една бутилка, съдържаща

90 таблетки, две бутилки, всяка от които съдържа 90 таблетки (общо 180 таблетки) или една бутилка със 180 таблетки.

Опаковките с блистери съдържат 21, 42, 84 или 168 филмирани таблетки, а груповите опаковки съдържат 63 (опаковка за начално лечение за 2 седмици 21+42) или 252 (опаковка за продължително лечение 3x84) филмирани таблетки.


Таблетка от 534 mg

Esbriet 534 mg филмирани таблетки са оранжеви, овални, двойноизпъкнали филмирани таблетки, с вдлъбнато релефно означение “PFD“.

Опаковките съдържат една бутилка с 21 таблетки или една бутилка с 90 таблетки.


Таблетка от 801 mg

Esbriet 801 mg филмирани таблетки са кафяви, овални, двойноизпъкнали филмирани таблетки, с вдлъбнато релефно означение “PFD”.

Опаковката съдържа една бутилка с 90 таблетки.

Опаковките с блистери съдържат 84 филмирани таблетки, а груповата опаковка съдържа 252 (опаковка за продължително лечение 3x84) филмирани таблетки.


Блистерите от 801 mg са обозначени със следните символи и съкращения на дните за напомняне да приемате дозата си три пъти дневно:


image

(изгрев; сутрешна доза) image (слънце; обедна доза) и image(луна; вечерна доза). пн вт ср чт пт сб нд

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба


Roche Registration GmbH Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Германия


Производител


Roche Pharma AG Emil-Barell-Str. 1

D-79639 Grenzach- Wyhlen

Германия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva” Tel: +370 5 2546799


България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)


Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 1 279 4500


Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See Ireland)


Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050


Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00


Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH Tel: +43 (0) 1 27739


España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88


France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda Tel: +351 - 21 425 70 00


Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: +385 1 4722 333

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01


Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00


Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf Sími: +354 540 8000

Slovenská republika Roche Slovensko, s.r.o. Tel: +421 - 2 52638201


Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Κύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ. Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200


Latvija

Roche Latvija SIA Tel: +371 - 6 7039831

United Kingdom (Northern Ireland)

Roche Products (Ireland) Ltd. Tel: +44 (0) 1707 366000


Дата на последно преразглеждане на листовката


https://www.ema.europa.eu.


Посочени са също линкове към други уебсайтове, където може да се намери информация за редки заболявания и лечения.