Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Hulio
adalimumab

ЦЕНИ

Solution for injection 40 mg/0.8 ml 2 pre-filled pens + 2 alcohol pads

На едро: 682,24 лв
На дребно: 712,24 лв
Възстанови: 0,00 лв

Solution for injection 40 mg/0.8 ml 2 (2 x 1) vials + 2 (2 x 1) syringes +2 (2 x 1) needles + 2 (2 x 1) vial adapters + 4 (2 x 2) alcohol pads (multipack)

На едро: 1 075,31 лв
На дребно: 1 105,31 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за пациента


Hulio 40 mg/0,8 ml инжекционен разтвор

адалимумаб (adalimumab)


imageТози лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските сп ециалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8.


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започне да прилагате на Вашето дете това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Как изглежда Hulio и какво съдържа опаковката


Hulio 40 mg инжекционен разтвор (инжекция) във флакони се предлага като стерилен разтвор на 40 mg адалимумаб, разтворен в 0,8 ml бистър или слабо опалесциращ, безцветен до бледо кафеникавожълт разтвор.


Флаконът Hulio е стъклен с гумена запушалка. Hulio се доставя в опаковки, съдържащи 1 или 2 кутии. Всяка кутия съдържа 1 флакон, 1 стерилна спринцовка, 1 стерилна игла, 1 стерилен адаптор за флакон и 2 тампона, напоени със спирт.


Hulio е наличен също и като предварително напълнена спринцовка и като предварително напълнена писалка.


Притежател на разрешението за употреба


Viatris Limited

Damastown Industrial Park Mulhuddart

Dublin 15 DUBLIN

Ирландия


Производител


McDermott laboratories T/A Mylan Dublin Biologics Newenham Court, Northern Cross, Malahide Road Dublin 17

Ирландия


Mylan Germany GmbH Benzstraße 1

61352 Bad Homburg v. d. Höhe Германия


image

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien Mylan EPD bvba/sprl Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

Lietuva

Mylan Healthcare UAB

Tel: +370 5 205 1288


България

Майлан ЕООД

Тел: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan EPD bvba/sprl Tel: + 32 (0)2 658 61 00

(Belgique/Belgien)


Česká republika

Mylan Healthcare CZ s.r.o. Tel: + 420 222 004 400

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel: + 36 1 465 2100


Danmark

Viatris ApS

Tlf: +45 28116932

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd Tel: + 356 21 22 01 74


Deutschland Nederland

Mylan Healthcare GmbH Tel: +49 (0) 800 0700 800

Mylan Healthcare B.V. Tel: +31 (0)20 426 3300


Eesti

BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal Tel: + 372 6363 052

Norge

Viatris AS

Tel: + 47 66 75 33 00


Ελλάδα

BGP ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 210 9891 777

Österreich

Mylan Österreich GmbH Tel: +43 1 86390


España

Mylan Pharmaceuticals, S.L. Tel: + 34 900 102 712

Polska

Mylan Healthcare Sp. z o.o. Tel: + 48 22 546 64 00


France

Mylan Medical SAS Tel: +33 1 56 64 10 70

Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 56


Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 23 50 599

România

BGP Products SRL Tel: + 40 372 579 000


Ireland

Mylan Ireland Limited Tel: +353 1 8711600

Slovenija

Mylan Healthcare d.o.o. Tel: + 386 1 23 63 180


Ísland

Icepharma hf.

Símí: +354 540 8000

Slovenská republika

Mylan s.r.o.

Tel: +421 2 32 199 100


Italia

Mylan Italia S.r.l

Tel: + 39 02 612 46921

Suomi/Finland

Viatris Oy

Puh/Tel: +358 20 720 9555


Κύπρος

Varnavas Hadjipanayis Ltd Τηλ: + 357 22207700

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750


Latvija

Mylan Healthcare SIA Tel: +371 676 055 80

United Kingdom (Northern Ireland)

Mylan IRE Healthcare Limited Tel: +353 18711600


Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ /ГГГГ}.

.


  1. Указания за употреба


Прочетете внимателно указанията и ги следвайте стъпка по стъпка. Лекарят на Вашето дете, медицинската сестра или друг медицински специалист първо ще Ви покаже как да подготвите

инжекцията и да я поставите на Вашето дете. Те ще Ви кажат също и предписаното количество (обем).


Не се опитвайте да инжектирате детето си, докато не сте сигурни, че разбирате как да го направите. След подходящо обучение, инжекцията може да се постави от пациента или от друго лице, например член на семейството или лице, което се грижи за пациента.


Всеки флакон съдържа една доза от 40 mg адалимумаб.


Не смесвайте друго лекарство в същата спринцовка или флакон с разтвора на Hulio.


За да си помогнете да запомните кой ден(дни) от седмицата трябва да бъде инжектиран Hulio, може да е полезно да отбележите в календар или дневник.


Подготовка


Уверете се, че знаете пердписаното количество. Ако не го знаете, СПРЕТЕ ДО ТУК и питайте лекаря на Вашето дете.


Намерете тихо място с добре осветена, чиста и гладка работна повърхност и съберете всички консумативи, които ще са Ви необходими, за да направите инжекцията.


Консумативите, които ще са Ви необходими са: