Начална страница Начална страница
AstraZeneca

NovoRapid
insulin aspart

ЦЕНИ

Solution for injection 300 IU 5 cartridges

На едро: 71,71 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Solution for injection 100 U/ml - 3 ml 10 cartridges

На едро: 140,11 лв
На дребно: 161,66 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


NovoRapid FlexPen 100 единици/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

инсулин аспарт (insulin aspart)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.Сега обърнете листовката за повече информация относно как да използвате Вашия FlexPen.


Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: .

Инструкции за употреба на NovoRapid инжекционен разтвор във FlexPen.


Прочетете внимателно следните инструкции, преди да използвате Вашия FlexPen. Ако не спазвате инструкциите внимателно, може да си инжектирате твърде малко или твърде много инсулин, което може да повиши или понижи твърде много кръвната Ви захар.


image

Вашият FlexPen е предварително напълнена дозираща инсулинова писалка. Можете да набирате дози от 1 до 60 единици на стъпки от по 1 единица. FlexPen е предназначен за употреба с игли за еднократна употреба NovoFine или NovoTwist с дължина до 8 mm. Като предпазна мярка винаги носете със себе си резервно инжектиращо устройство за инсулин, в случай че Вашият FlexPen бъде загубен или повреден.NovoRapid FlexPen

Капачка на писалката Патрон

Скала за отчитане на остатъчното количество


Стрелка

Селектор на дозата


Игла (пример)

Голяма външна

Бутон капачка на иглата


Вътрешна капачка

на иглата


Игла


Хартиен етикет


Грижа за Вашата писалка

С Вашия FlexPen трябва да се работи внимателно.

Ако е изпускан, повреден или смачкан, има риск от повреда и изтичане на инсулин. Това може да причини неточно дозиране, което може да доведе до прекалено високо или прекалено ниско ниво на кръвната захар.


Може да почиствате външната повърхност на Вашия FlexPen, като го избърсвате с медицински тампон, напоен с дезинфектант. Не го накисвайте, мийте или смазвайте, защото това може да повреди писалката.


Не пълнете повторно Вашия FlexPen. След изпразване, той трябва да се изхвърли.


Подготовка на Вашия NovoRapid FlexPen


Проверете името и цветния етикет на Вашата писалка, за да се уверите, че тя съдържа правилния вид инсулин. Това е изключително важно, ако използвате повече от един вид инсулин. Ако сгрешите инсулина, нивото на кръвната Ви захар може да стане прекалено високо или прекалено ниско.


А

Свалете капачката на писалката.


image


Б

Откъснете хартиения етикет от нова игла за еднократна употреба. Завийте иглата право и плътно върху Вашия FlexPen.

image


В

Издърпайте голямата външна капачка на иглата и я запазете за по-късно.


image


Г

Издърпайте вътрешната капачка на иглата и я изхвърлете.


Никога не се опитвайте да поставите вътрешната капачка на иглата отново върху иглата. Може да се убодете с иглата.


image


image

Винаги използвайте нова игла за всяка инжекция. Това намалява риска от замърсяване, инфекция, изтичане на инсулин, запушване на иглите и неточно дозиране.


image

Внимавайте да не огънете или повредите иглата преди употреба.


Проверка на изтичането на инсулин


При нормална употреба, преди всяка инжекция в патрона могат да се съберат малки количества въздух. За да избегнете инжектирането на въздух и за да осигурите правилно дозиране:


Д

image

Завъртете селектора на дозата, за да изберете 2 единици.


Д


Избиране на 2 единици


Е

Дръжте Вашия FlexPen с насочена нагоре игла и леко почукайте патрона с пръст няколко пъти, така че всички въздушни мехурчета да се съберат в горния край на патрона.

Е


image

Ж

Задържайки иглата нагоре, натиснете бутона докрай. Селекторът на дозата се връща на “0”.


На върха на иглата трябва да се появи капка инсулин. Ако това не стане, сменете иглата и повторете процедурата не повече от 6 пъти.


image

Ако и тогава не се появи капка инсулин, писалката е дефектна и трябва да използвате нова.


Ж


image

Винаги се уверявайте, че се е появила капка на върха на иглата, преди да инжектирате. Това гарантира, че инсулинът тече през иглата. Ако не се появи капка, Вие няма да си инжектирате инсулин, въпреки че селекторът на дозата може да помръдне. Това може да означава, че иглата е запушена или повредена.


image

Винаги проверявайте дали инсулинът тече през иглата, преди да инжектирате. Ако не проверите това, може да получите твърде малко или никакъв инсулин. Това може да доведе до прекалено високо ниво на кръвната захар.


Избиране на дозата

Проверете дали селекторът на дозата сочи “0”. З

Завъртете селектора на дозата, за да изберете броя единици, които трябва да си инжектирате.


Дозата може да бъде коригирана чрез завъртане на селектора на дозата напред или назад, докато правилната доза застане срещу стрелката. Когато въртите селектора на дозата, внимавайте да не натиснете бутона, тъй като инсулинът ще изтече.


Не можете да изберете доза, по-голяма от броя на единиците, останали в патрона.


image

image

Винаги използвайте селектора на дозата и стрелката, за да видите колко единици сте избрали, преди да инжектирате инсулина.

image

Не бройте прищракванията на писалката. Ако изберете и инжектирате грешна доза, нивото на кръвната Ви захар може да стане прекалено високо или прекалено ниско. Не използвайте скалата за отчитане на остатъчното количество, тя показва само приблизително колко инсулин е останал в писалката Ви.


Инжектиране


Вкарайте иглата подкожно. Използвайте техниката на инжектиране, препоръчана от Вашия лекар или медицинска сестра.


И

Инжектирайте дозата, като натиснете бутона докрай, докато „0” застане срещу стрелката. Внимавайте да натискате бутона, само когато инжектирате.


Завъртането на селектора на дозата няма да инжектира инсулин.


image


К

Дръжте бутона натиснат докрай и оставете иглата под кожата поне 6 секунди. Това ще осигури инжектиране на цялата доза.


Извадете иглата от кожата и след това отпуснете бутона.


Винаги се уверявайте, че селекторът на дозата се връща до 0 след всяка инжекция. Ако селекторът на дозата спре, преди да се върне на 0, това означава, че не е била инжектирана цялата доза, което може да доведе до прекалено високо ниво на кръвната захар.


К


image

Л

Вкарайте иглата в голямата външна капачка на иглата, без да я докосвате. Когато иглата е покрита, внимателно натиснете голямата външна капачка на иглата докрай и развийте иглата.


Изхвърлете я внимателно и поставете отново капачката на Вашия FlexPen.


image

image

Винаги отстранявайте и изхвърляйте иглата след всяко инжектиране и съхранявайте FlexPen без прикрепена игла. Това намалява риска от замърсяване, инфекция, изтичане на инсулин, запушване на иглите и неточно дозиране.


Допълнителна важна информация


image

Обслужващите лица трябва да бъдат много внимателни при работа с използвани игли, за да се намали рискът от убождане с иглата и кръстосана инфекция.


image

Изхвърлете Вашия използван FlexPen внимателно, без прикрепена игла.


image

Никога не споделяйте Вашата писалка или игли с други хора. Това може да доведе до кръстосана инфекция.


image

Никога не споделяйте Вашата писалка с други хора. Вашето лекарство може да е вредно за тяхното здраве.


image

Винаги съхранявайте писалката и иглите на място, недостъпно за други хора, особено за деца.