Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Rekovelle
follitropin delta

Листовка: информация за потребителя


REKOVELLE 72 микрограма/2,16 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

фолитропин делта (follitropin delta)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Всяка предварително напълнена писалка с многодозов патрон съдържа 72 микрограма фолитропин делта в 2,16 милилитъра разтвор. Един милилитър от разтвора съдържа 33,3 микрограма фолитропин делта.


Другите съставки са фенол, полисорбат 20, L-метионин, натриев сулфат декахидрат, динатриев фосфат додекахидрат, концентрирана фосфорна киселина, натриев хидроксид и вода за инжекции.


Как изглежда REKOVELLE и какво съдържа опаковката

REKOVELLE е бистър, безцветен инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка (инжекция). Той се предлага в опаковки по 1 предварително напълнена писалка и 15 игли за писалки за инжектиране.


Притежател на разрешението за употреба

Ferring Pharmaceuticals A/S Amager Strandvej 405

2770 Kastrup

Дания


Производител Ferring GmbH Wittland 11

D-24109 Kiel

Германия


За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Ferring N.V.

Tel/Tél: +32 53 72 92 00

ferringnvsa@ferring.be

Lietuva

CentralPharma Communications UAB Tel: +370 5 243 0444

centralpharma@centralpharma.lt


България

Фармонт ЕООД

Тел: +359 2 807 5022

farmont@farmont.bg

Luxembourg/Luxemburg Ferring N.V. Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 53 72 92 00

ferringnvsa@ferring.be


Česká republika

Ferring Pharmaceuticals CZ s.r.o.

Tel: +420 234 701 333

cz1-info@ferring.com

Magyarország

Ferring Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: +36 1 236 3800

ferring@ferring.hu


Danmark

Ferring Lægemidler A/S Tlf: +45 88 16 88 17

Malta

E.J. Busuttil Ltd. Tel: +356 21447184

info@ejbusuttil.com


Deutschland

Ferring Arzneimittel GmbH Tel: +49 431 5852 0

info-service@ferring.de

Nederland

Ferring B.V.

Tel: +31 235680300

infoNL@ferring.com


Eesti

CentralPharma Communications OÜ Tel: +372 601 5540

centralpharma@centralpharma.ee

Norge

Ferring Legemidler AS Tlf: +47 22 02 08 80

mail@oslo.ferring.com


Ελλάδα

Ferring Ελλάς ΜΕΠΕ Τηλ: +30 210 68 43 449

Österreich

Ferring Arzneimittel Ges.m.b.H Tel: +43 1 60 8080

office@ferring.at


España

Ferring S.A.U.

Tel: +34 91 387 70 00

Registros@ferring.com

Polska

Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. Tel: +48 22 246 06 80

PL0-Recepcja@ferring.com


France

Ferring S.A.S.

Tél: +33 1 49 08 67 60

information.medicale@ferring.com

Portugal

Ferring Portuguesa – Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda.

Tel: +351 21 940 51 90


Hrvatska

Clinres farmacija d.o.o. Tel: +385 1 2396 900

info@clinres-farmacija.hr


Ireland

Ferring Ireland Ltd. Tel: +353 1 4637355

EnquiriesIrelandMailbox@ferring.com

România

Ferring Pharmaceuticals Romania SRL Tel: +40 356 113 270


Slovenija

SALUS, Veletrgovina, d.o.o. Tel: +386 1 5899 179

regulatory@salus.si

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 70 00

Slovenská republika Ferring Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 54 416 010

SK0-Recepcia@ferring.com


Italia

Ferring S.p.A.

Tel: +39 02 640 00 11

Suomi/Finland

Ferring Lääkkeet Oy Puh/Tel: +358 207 401 440

info@ferring.fi


Κύπρος

A.Potamitis Medicare Ltd

Τηλ: +357 22583333

a.potamitismedicare@cytanet.com.cy

Sverige

Ferring Läkemedel AB Tel: +46 40 691 69 00

info@ferring.se


Latvija

CentralPharma Communications SIA

Tālr: +371 674 50497

centralpharma@centralpharma.lv

United Kingdom (Northern Ireland)

Ferring Ireland Ltd. Tel: +353 1 4637355

EnquiriesIrelandMailbox@ferring.com


Дата на последно преразглеждане на листовката .


.

Указания за употреба


REKOVELLE предварително напълнена писалка фолитропин делта (follitropin delta)


Преди да поставите първата инжекция, Вашият медицински специалист трябва да Ви покаже как правилно да подготвите и инжектирате REKOVELLE.

Не се опитвайте да си поставяте инжекция, преди Вашият медицински специалист да Ви е

показал правилния начин за самоинжектиране.

Прочетете докрай тази брошура, преди да използвате Вашата предварително напълнена писалка REKOVELLE и всеки път, когато получавате нова писалка. Възможно е да е включена нова информация. Спазвайте внимателно указанията, дори преди това да сте използвали подобна писалка за инжектиране. Неправилното използване на писалката може да доведе до инжектиране на неправилна доза от лекарството.

Обърнете се към Вашия медицински специалист (лекар, медицинска сестра или фармацевт), ако имате някакви въпроси за начина на инжектиране на REKOVELLE.


Предварително напълнената писалка REKOVELLE представлява дозираща писалка за еднократна употреба, която може да се използва за инжектиране на повече от една доза REKOVELLE. Писалката е налична с 3 различни количества на активното вещество:


Допълнителна информация


Игли

Иглите се предоставят с Вашата писалка. Ако имате нужда от допълнителни игли, свържете се с Вашия медицински специалист. Използвайте само игли, доставени заедно с Вашата предварително напълнена писалка REKOVELLE или предписани от Вашия медицински специалист.


Контакт

Ако имате някакви въпроси или проблеми, свързани с писалката, свържете се с Вашия медицински специалист или локалния представител на притежателя на разрешението за употреба (моля, вижте листовката за информация за контакт).


image


1. Номерата на страниците са на отпечатаната брошура с Указания за употреба, а не действителните номера на

страниците в този документ.