Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Trumenba
meningococcal group b vaccine (recombinant, adsorbed)

Листовка: информация за потребителя


Trumenba инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка

адсорбирана ваксина срещу менингококи група B (рекомбинантна)

[meningococcal group B vaccine (recombinant, adsorbed)]


Прочетете внимателно цялата листовка, преди на Вас или на детето Ви да бъде поставена тази ваксина, тъй като тя съдържа важна за Вас или Вашето дете информация.Съобщаване на нежелани реакции

image

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националнатасистемаза съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


 1. Как да съхранявате Trumenba


  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


  Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената опаковка след „Годен до“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


  Да се съхранява в хладилник (2°C - 8°C).


  Спринцовките трябва да се съхраняват в хладилник в хоризонтално положение за намаляване до минимум на времето за повторно диспергиране.


  Да не се замразява.


  Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 2. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Trumenba

Една доза (0,5 ml) съдържа: Активни вещества:

fHbp на Neisseria meningitidis група B, подсемейство A1,2,3 60 микрограма fHbp на Neisseria meningitidis група B, подсемейство B1,2,3 60 микрограма


 1. Рекомбинантен липидиран fHbp [factor H binding protein, (фактор H свързващ протеин)]

 2. Произведен в клетки на E. coli чрез рекомбинантна ДНК технология

 3. Адсорбиран върху алуминиев фосфат (0,25 милиграма алуминий на доза) Други съставки:

Натриев хлорид (вижте точка 2 „Trumenba съдържа натрий“), хистидин, вода за инжекции и полисорбат 80 (E433).


Как изглежда Trumenba и какво съдържа опаковката


Trumenba е бяла инжекционна суспензия, предоставена в предварително напълнена спринцовка.


Опаковки от 1, 5 и 10 предварително напълнени спринцовки със или без игли. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба и производител


Притежател на разрешението за употреба: Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17 1050 Bruxelles

Белгия

Производител, отговорен за освобождаване на партидите:

Pfizer Manufacturing Belgium N.V. Rijksweg 12

B-2870 Puurs

Белгия


За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Pfizer S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel.: +370 52 51 4000


България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Teл.: +359 2 970 4333

Magyarország

Pfizer Kft

Tel.: +36 1 488 3700


Česká republika

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420 283 004 111

Malta

Vivian Corporation Ltd. Tel: +35621 344610

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 201 100

Nederland

Pfizer BV

Tel: +31 (0)10 406 43 01


Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel.: + 49 (0)30 550055-51000

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00


Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiаal Tel: +372 666 7500

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H Tel: +43 (0)1 521 15-0


Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E.

Τηλ.: +30 210 6785 800

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 335 61 00


España

Pfizer, S.L. Tel:+34914909900

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda. Tel: (+351) 21 423 55 00


France

Pfizer

Tél: +33 1 58 07 34 40

România

Pfizer Romania S.R.L Tel: +40 (0) 21 207 28 00


Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o. Tel: +385 1 3908 777

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana Tel.: +386 (0)1 52 11 400


Ireland

Pfizer Healthcare Ireland Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenská republika Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421 2 3355 5500


Ísland

Icepharma hf

Simi: +354 540 8000

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040


Italia

Pfizer s.r.1

Tel: +39 06 33 18 21

Κύπρος

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch) Tηλ: +357 22 817690

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

United Kingdom (Northern Ireland)

Pfizer Limited

Tel: +44 (0) 1304 616161


Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel: +371 670 35 775


Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: .

Тази листовка е налична на всички езици на ЕС/ЕИП на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти: По време на съхранение може да се наблюдава бяла утайка и бистра супернатанта.

Преди приложение ваксината трябва да се провери визуално за частици и промяна на цвета. В случай, че се наблюдават чужди частици и/или промяна във външния вид, не прилагайте ваксината.


Разклатете добре преди употреба, за да се получи хомогенна бяла суспензия.


Trumenba е само за интрамускулно приложение. Да не се прилага интраваскуларно или подкожно.


Trumenba не трябва да се смесва с никакви ваксини в една и съща спринцовка.


Когато се прилага едновременно с други ваксини, Trumenba трябва да се прилага на различно място за инжектиране.


Неизползваната ваксина или отпадъчните материали от нея трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.