Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Comtan
entacapone

ЦЕНИ

Film-coated tablet 200 mg 30

На едро: 0,00 лв
На дребно: 50,77 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


Comtan 200 mg филмирани таблетки

ентакапон (entacapone)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда Comtan и какво съдържа опаковката

Comtan 200 mg филмирани таблетки са кафяво-оранжеви, кръгли таблетки с щампован надпис “Comtan” от едната страна. Опаковани са в бутилки.


Съществуват три различни размера опаковки (бутилки, съдържащи 30, 60 или 100 таблетки). Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба

Orion Corporation Orionintie 1

FI-02200 Espoo Финландия


Производител

Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Финландия


За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien Orion Pharma BVBA/SPRL Tél/Tel: +32 (0)15 64 10 20

Lietuva

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


България

Orion Corporation Тел.: +358 10 4261

Luxembourg/Luxemburg Orion Pharma BVBA/SPRL Tél/Tel: +32 (0)15 64 10 20


Česká republika Orion Pharma s.r.o. Tel: +420 234 703 305

Magyarország Orion Pharma Kft. Tel.: +36 1 239 9095


Danmark

Orion Corporation Tlf: +358 10 4261

Malta

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Deutschland Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Nederland

Orion Pharma BVBA/SPRL Tel: +32 (0)15 64 10 20

Eesti

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Norge

Orion Corporation Tlf: +358 10 4261


Ελλάδα

Orion Pharma Hellas M.E.Π.E Τηλ: +30 210 980 3355

Österreich

Orion Pharma GmbH Tel: +49 40 899 6890


España

Orion Pharma S.L. Tel: +34 91 599 86 01

Polska

Orion Corporation Tel.: +358 10 4261


France

Orion Pharma

Tél: +33 (0) 1 85 18 00 00

Portugal

Orionfin Unipessoal Lda Tel: +351 21 154 68 20


Hrvatska

Orion Pharma d.o.o.

Tel. +386 (0) 1 600 8015

România

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Ireland

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Slovenija

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Ísland

Orion Corporation Sími: +358 10 4261

Slovenská republika Orion Pharma s.r.o Tel: +420 234 703 305


Italia

Orion Pharma S.r.l. Tel: +39 02 67876111

Suomi/Finland

Orion Corporation Puh/Tel: +358 10 4261


Κύπρος

Orion Corporation Τηλ: +358 10 4261

Sverige

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Latvija

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

United Kingdom (Northern Ireland)

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Дата на последно преразглеждане на листовката


.