Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Qarziba (previously Dinutuximab beta EUSA and Dinutuximab beta Apeiron)
dinutuximab beta

Листовка: информация за потребителя


Qarziba 4,5 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

динутуксимаб бета (dinutuximab beta)


image

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос, като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Приложениенаинфузията

Инфузионният разтвор трябва да се прилага чрез периферна или централна венозна линия. Други интравенозно съвместно прилагани средства трябва да се прилагат чрез отделна инфузионна система. Контейнерът трябва да се провери визуално за частици преди прилагането. Препоръчително е да се използва 0,22 микрометър филтър, вграден в системата по време на инфузията.


За непрекъснати инфузии може да се приложи всяко медицинско изделие, подходящо за инфузия при скорост от 2 ml на час, например инфузионни помпи за спринцовки/волуметрични инфузионни помпи, електронни амбулаторни инфузионни помпи. Имайте предвид, че еластомерните помпи не се считат за подходящи в комбинация с вградени в системата филтри.


Съхранениенаразреденияразтвор

Химическата и физическата стабилност при употреба е посочена за до 48 часа при 25 °С (50 ml спринцовка) и в продължение на 7 дни при 37 °С (250 ml инфузионен сак), след кумулативно съхранение в хладилник (2 °С — 8 °С) в продължение на 72 часа.


От микробиологична гледна точка продуктът трябва незабавно да се използва. Ако не се използва незабавно, времето и условията на съхранение преди употреба са отговорност на потребителя и обикновено не трябва да бъдат повече от 24 часа при 2 до 8 °С, освен ако разреждането не е извършено при контролирани и валидирани асептични условия.


Изхвърляне

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.