Начална страница Начална страница

Trulicity
dulaglutide

ЦЕНИ

Solution for injection 3 mg 12 (3 x 4) pre-filled pens (multipack)

На едро: 551,53 лв
На дребно: 581,54 лв
Възстанови: 0,00 лв

Solution for injection 4.5 mg 12 (3 x 4) pre-filled pens (multipack)

На едро: 551,53 лв
На дребно: 581,54 лв
Възстанови: 0,00 лв

Solution for injection 1.5 mg 12 (3 x 4) pre-filled pens (multipack)

На едро: 551,53 лв
На дребно: 581,54 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


Trulicity 0,75 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка Trulicity 1,5 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка Trulicity 3 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка Trulicity 4,5 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка


дулаглутид (dulaglutide)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Съобщаване на нежелани реакции

image

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар,фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националнатасистемаза съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


 1. Как да съхранявате Trulicity


  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


  Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета на писалката и върху картонената опаковка след „Годен до:” и „ЕХР“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


  Да се съхранява в хладилник (2ºC - 8ºC). Да не се замразява.


  Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

  Trulicity може да се съхранява извън хладилник максимално 14 дни при температура под 30°C. Не използвайте това лекарство, ако забележите, че писалката е повредена или, че лекарството е

  мътно, с променен цвят или съдържа частици.


  Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 2. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


  Какво съдържа Trulicity:

  Активното вещество е дулаглутид.

  • Trulicity 0,75 mg:Всяка предварително напълнена писалка съдържа 0,75 mg дулаглутид в 0,5 ml разтвор

  • Trulicity 1,5 mg: Всяка предварително напълнена писалка съдържа 1,5 mg дулаглутид

   в 0,5 ml разтвор

  • Trulicity 3 mg: Всяка предварително напълнена писалка съдържа 3 mg дулаглутид в 0,5 ml разтвор.

- Trulicity 4,5 mg: Всяка предварително напълнена писалка съдържа 4,5 mg дулаглутид в 0,5 ml разтвор.


Другите съставки са натриев цитрат (вижте точка 2 в „Trulicity съдържа натрий“ за повече информация); лимонена киселина,; манитол; полисорбат 80 и вода за инжекции


Как изглежда Trulicity и какво съдържа опаковката

Trulicity е бистър, безцветен инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка. Всяка предварително напълнена писалка съдържа 0,5 ml разтвор.

Предварително напълнената писалка е само за еднократна употреба.

Опаковки по 2, 4 или групови опаковки по 12 (3 опаковки по 4) предварително напълнени писалки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба във Вашата страна.


Притежател на разрешението за употреба

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Нидерландия.


Производител

Eli Lilly Italia S.p.A.,Via Gramsci 731/733, 50019, Sesto Fiorentino, Firenze (FI), Италия


Lilly France, 2, rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Франция


За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V. Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600


България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg Eli Lilly Benelux S.A./N.V. Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84


Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o. Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft. Tel: + 36 1 328 5100


Danmark

Eli Lilly Danmark A/S Tlf: +45 45 26 60 00

Malta

Charles de Giorgio Ltd. Tel: + 356 25600 500


Deutschland

Lilly Deutschland GmbH Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V. Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V. Tel: +372 6 817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S. Tlf: + 47 22 88 18 00


Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges.m.b.H. Tel: + 43-(0) 1 711 780


España

Dista S.A..

Tel: + 34 91 623 17 32

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 440 33 00


France

Lilly FranceTél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: + 351-21-4126600


Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L. Tel: + 40 21 4023000


Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o. Tel: +386 (0)1 580 00 10


Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika Eli Lilly Slovakia s.r.o. Tel: + 421 220 663 111


Italia

Eli Lilly Italia S.p.A. Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250


Κύπρος

Phadisco Ltd

Tηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB Tel: + 46-(0) 8 7378800


Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā Tel: +371 67364000

United Kingdom (Northern Ireland) Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: + 353-(0) 1 661 4377


Дата на последно преразглеждане на листовката месец ГГГГ.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: .


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------