Начална страница Начална страница

Entyvio
vedolizumab

Листовка: информация за пациента


Entyvio 108 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

ведолизумаб (vedolizumab)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Притежател на разрешението за употреба


Takeda Pharma A/S Delta Park 45

2665 Vallensbaek Strand Дания


Производител


Takeda Austria GmbH St. Peter-Straβe 25

A-4020 Linz Австрия


За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

Takeda Belgium

Tél./Tel.: +32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com

Lietuva

Takeda, UAB

Tel.: +370 521 09 070


България

Такеда България

Тел.: + 359 2 958 27 36

Luxembourg/Luxemburg

Takeda Belgium

Tél./Tel.: +32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com


Česká republika

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 234 722 722

Magyarország Takeda Pharma Kft. Tel.: +361 2707030


Danmark

Takeda Pharma A/S

Tlf./Tel.: 00 800 6683 8470

medinfoEMEA@takeda.com

Malta

Drugsales Ltd

Tel.: +356 2141 9070

safety@drugsalesltd.com


Deutschland

Takeda GmbH

Tel.: +49 (0) 800 825 3325

medinfoEMEA@takeda.com

Nederland

Takeda Nederland bv

Tel.: +31 20 203 5492

medinfoEMEA@takeda.com

Eesti

Takeda Pharma AS

Tel.: +372 6177 669

info@takeda.ee

Norge

Takeda AS

Tlf.: +47 6676 3030

infonorge@takeda.com


Ελλάδα

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Τηλ.: +30 210 6387800

gr.info@takeda.com

Österreich

Takeda Pharma Ges.m.b.H.

Tel.: +43 (0) 800 20 80 50


España

Takeda Farmacéutica España S.A.

Tel.: +34 917 90 42 22

spain@takeda.com

Polska

Takeda Pharma sp. z o.o.

Tel.: +48 22 608 13 00


France

Takeda France SAS Tel.: +33 1 40 67 33 00

medinfoEMEA@takeda.com

Portugal

Takeda Farmacêuticos Portugal, Lda. Tel.: + 351 21 120 1457


Hrvatska

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 377 88 96

România

Takeda Pharmaceuticals SRL

Tel.: +40 21 335 03 91


Ireland

Takeda Products Ireland Ltd.

Tel.: 1800 937 970

medinfoEMEA@takeda.com

Slovenija

Takeda Pharmaceuticals farmacevtska družba

d.o.o.

Tel.: +386 (0) 59 082 480


Ísland

Vistor hf.

Tel.: +354 535 7000

vistor@vistor.is

Slovenská republika

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel.: +421 (2) 20 602 600


Italia

Takeda Italia S.p.A

Tel.: +39 06 502601

Suomi/Finland

Takeda Oy

Puh./Tel.: +358 20 746 5000

infoposti@takeda.com


Κύπρος

A.Potamitis Medicare Ltd

Tηλ: +357 22583333

info@potamitismedicare.com

Sverige

Takeda Pharma AB

Tel.: +46 8 731 28 00

infosweden@takeda.com


Latvija

Takeda Latvia SIA

Tel.: +371 67840082

United Kingdom (Northern Ireland)

Takeda UK Ltd

Tel.: +44 (0) 283 064 0902

medinfoemea@takeda.com


Дата на последно преразглеждане на листовката

Тази листовка е налична във формати, подходящи за незрящи пациенти или пациенти с увредено зрение, и може да се заяви при съответния локален представител на притежателя на разрешението за употреба.

: .


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:


Проследимост

За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният номер на приложения продукт трябва ясно да се записват.


Инструкциизаупотреба:


Прочетете и спазвайте инструкциите, преди да инжектирате. Вашият лекар, медицинска сестра или фармацевт трябва да Ви покаже как да използвате предварително напълнената спринцовка Entyvio, преди да я използвате за първи път.


image

Вашата предварително напълнена писалка с еднократна доза Entyvio Преди употреба

Лилава капачка Прозорче за

image

наблюдение


След употреба


Жълт щифт на иглата


Прозорче за наблюдение (Направена инжекция)

image

 1. Поставете това, което Ви е необходимо за инжектирането, върху чиста равна повърхност


  • Извадете една опаковка предварително напълнена писалка от хладилника.

   • Не използвайте предварително напълнената спринцовка, ако картонената опаковка е скъсана или липсва.

   • Проверете срока на годност (EXP) върху картонената опаковка. Не използвайте, ако срокът на годност върху картонената опаковка е изтекъл.

  • Изчакайте 30 минути, за да позволите на предварително

   напълнената писалка да достигне стайна температура.

   • Не загрявайте предварително напълнената писалка по никакъв друг начин.

   • Не я оставяйте изложена на пряка слънчева светлина.

   • Не изваждайте предварително напълнената писалка от гнездото ѝ, докато не сте готови да инжектирате.


  • Ще са Ви необходими следните неща:

   • Тампон, напоен със спирт

   • Памук или марля

   • Контейнер за изхвърляне на остри предмети


    Изчакайте 30 минути


 2. Отворете и проверете предварително напълнената писалка


  • Измийте ръцете си.


  • Отлепете хартията над гнездото на писалката и извадете предварително напълнената писалка.


  • Проверете предварително напълнената писалка за повреда.

   • Не използвайте предварително напълнената писалка, нито която и да е част от нея, ако е повредена.


  • Проверете срока на годност на предварително напълнената писалка.

   • Не използвайте, ако срокът на годност върху предварително напълнената писалка е изтекъл.

  • Проверете лекарството. То трябва да бъде безцветно до жълто.

   • Не използвайте предварително напълнената писалка, ако лекарството е мътно или ако в него плуват частици.


  • Може да видите въздушни мехурчета в писалката. Това е нормално.

   • Не разклащайте


 3. Подгответе мястото за инжектиране.


  • Изберете мястото на инжектиране върху върху открит участък от кожата на едно от следните места:

   • Предната част на бедрата или

   • Областта на стомаха (корема), но не в радиус от 5 cm около пъпа, или

   • Задната страна на мишницата (само ако обгрижващо лице поставя инжекцията).

    image

  • Използвайте ново място за инжектиране или различно място в същата област на инжектиране за всяка следваща инжекция.

   • Не инжектирайте върху бенки, белези, синини или кожа, която е нежна, груба, зачервена или повредена.


  • Почистете избраното място с тампон, напоен със спирт.

   Оставете кожата Ви да изсъхне.

   • Не докосвайте тази област отново, преди да инжектирате.


  • Издърпайте лилавата капачка право напред и я изхвърлете.

   • Не поставяйте и не натискайте с палеца, пръстите или ръката си жълтия предпазител на иглата.

   • Не поставяйте отново капачката на предварително напълнената писалка.

    image

   • Не използвайте предварително напълнена писалка, ако е изпускана.


 4. Инжектирайте Entyvio


  • Хванете предварително напълнената писалка така, че да виждате прозорчето за наблюдение.


  • Поставете предварително напълнената писалка под ъгъл от 90 градуса спрямо мястото на инжектиране.

   • Уверете се, че жълтият край е към мястото на инжектиране.

   • Не натискайте, докато не сте готови да инжектирате.


  • Натиснете върху предварително напълнената писалка докрай, за да започнете да инжектирате.


  • Задръжте и бройте до 10, като поддържате постоянен натиск.

   Това ще позволи да се инжектира цялото лекарство.

   • Може да чуете 2 щраквания, едно в началото и едно към края на инжектирането.


  • Уверете се, че прозорчето за наблюдение е запълнено в лилаво, преди да спрете да натискате.

   • Може да видите малко сиво в прозорчето. Това е нормално.


  • Вдигнете предварително напълнената писалка от мястото на инжектиране.

   • Жълтият предпазител на иглата ще се спусне и ще заключи иглата.

   • Ако прозорчето за наблюдение не се запълни докрай, обадете се на Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт. Може да не сте получили цялата доза от лекарството.


  • Може да видите малко количество кръв на мястото на инжектиране.

   В този случай, притиснете кожата си с памук или марля.


   НАТИСНЕТЕ


   ЗАДРЪЖТЕ

   (Бройте до 10)


   ПОТВЪРДЕТЕ

   image

 5. Изхвърлете използваните материали