Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Tenkasi (previously Orbactiv)
oritavancin

Листовка: информация за пациента


Tenkasi 400 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

oритаванцин (oritavancin)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да Ви бъде дадено това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Притежател на разрешението за употреба


Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare

 1. Luxembourg

  Люксембург


  Производител


  Biologici Italia Laboratories S.r.l

  Via Filippo Serpero 2 20060 Masate (MI) Италия


  За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


  België/Belgique/Belgien Menarini Benelux NV/SA Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545

  Lietuva

  UAB “BERLIN-CHEMIE MENARINI BALTIC”

  Tel: +370 52 691 947


  България

  Берлин-Хеми/А. Менарини България EООД тел.: +359 24540950

  Luxembourg/Luxemburg Menarini Benelux NV/SA Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545


  Česká republika

  Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o. Tel: +420 267 199 333

  Magyarország

  Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. Tel.: +36 23501301


  Danmark

  Menarini International Operations Luxembourg S.A.

  Tlf: +352 264976

  Malta

  Menarini International Operations Luxembourg S.A.

  Tel: +352 264976


  Deutschland

  Berlin-Chemie AG Tel: +49 (0) 30 67070

  Nederland

  Menarini Benelux NV/SA Tel: +32 (0)2 721 4545


  Eesti

  OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti Tel: +372 667 5001

  Norge

  Menarini International Operations Luxembourg S.A.

  Tlf: +352 264976


  Ελλάδα

  MENARINI HELLAS AE

  Τηλ: +30 210 8316111-13

  Österreich

  1. Menarini Pharma GmbH Tel: +43 1 879 95 85-0


España

Laboratorios Menarini S.A. Tel: +34-93 462 88 00

Polska

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 566 21 00


France

MENARINI France

Tél: +33 (0)1 45 60 77 20

Portugal

A. Menarini Portugal – Farmacêutica, S.A. Tel: +351 210 935 500


Hrvatska

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o. Tel: + 385 1 4821 361

România

Berlin-Chemie A.Menarini S.R.L. Tel: +40 21 232 34 32


Ireland

A. Menarini Pharmaceuticals Ireland Ltd Tel: +353 1 284 6744

Slovenija

Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 01 300 2160

Ísland

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Sími: +352 264976

Slovenská republika

Berlin-Chemie AG / A. Menarini Distribution Slovakia s.r.o

Tel: +421 2 544 30 730


Italia

A. Menarini - Industrie Farmaceutiche Riunite - s.r.l.

Tel: +39-055 56801

Suomi/Finland

Berlin-Chemie/A.Menarini Suomi OY Puh/Tel: +358 403 000 760


Κύπρος

MENARINI HELLAS AE

Τηλ: +30 210 8316111-13

Sverige

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Tel: +352 264976


Latvija

SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic Tel: +371 67103210

United Kingdom (Northern Ireland)

A. Menarini Farmaceutica Internazionale S.R.L. Tel: +44 (0)1628 856400


Дата на последно преразглеждане на листовката:Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:


Tenkasi е предназначен за интравенозно (i.v.) приложение, само след реконституиране и разреждане.


Трите флакона Tenkasi от 400 mg трябва да се разтворят и разредят, за да се приготви една еднократна i.v. доза 1 200 mg.


Tenkasi трябва да се приготви при асептични техники в аптека.


Прахът трябва да се разтвори с вода за инжекции и преди употреба полученият концентрат трябва да се разреди в глюкоза 5% в сак за интравенозна инфузия. Разреденият разтвор и разтвореният инфузионен разтвор трябва да бъдат бистри, с безцветен до бледожълт цвят. След реконституиране парентералните лекарствени продукти трябва да се огледат внимателно за видими частици. За приготвянето на Tenkasi трябва да се използват асептични процедури.


Реконституиране: За реконституирането на три флакона Tenkasi от 400 mg трябва да се използва асептична техника.

използват при подготовка за приложение. Разреденият разтвор трябва да се използва незабавно.

От микробиологична гледна точка, продуктът трябва да се използва веднага. Ако не се използва незабавно, периодът на времето и условията на съхранение преди употреба са отговорност на потребителя и обикновено не трябва да са повече от 12 часа при температура от 25°C и 24 часа при температура от 2°C до 8°C за Tenkasi, разреден в глюкоза 5% в сак за интравенозна инфузия, освен ако реконституирането и разреждането не е извършено при контролирани и валидирани асептични условия.