Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Neulasta
pegfilgrastim

Листовка: информация за потребителя


Neulasta 6 mg инжекционен разтвор с прикрепящ се към тялото инжектор

пегфилграстим (pegfilgrastim)


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Вижте точка 2.


Как изглежда Neulasta и какво съдържа опаковката


Neulasta е бистър, безцветен инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка (6 mg/0,6 ml).


Всяка опаковка съдържа 1 предварително напълнена стъклена спринцовка с прикрепена игла от неръждаема стомана и капачка на иглата.


Една предварително напълнена спринцовка с блистер опаковка и с прикрепящ се към тялото инжектор.


Притежател на разрешението за употреба и производител

Amgen Europe B.V. Minervum 7061

4817 ZK Breda

image

Нидерландия


Притежател на разрешението за употреба

Amgen Europe B.V. Minervum 7061

4817 ZK Breda

image

Нидерландия


Производител

Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company Pottery Road

Dun Laoghaire

Co Dublin Ирландия


Производител Amgen NV Telecomlaan 5-7

1831 Diegem Белгия


image

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +370 5 219 7474


България

Амджен България ЕООД Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700


Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige Tlf: +45 39617500

Malta Amgen S.r.l. Italy

Tel: +39 02 6241121


Deutschland

Amgen GmbH

Tel: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500


Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000


Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217


España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. Tel.: +48 22 581 3000


France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda. Tel: +351 21 422 0606


Hrvatska

Amgen d.o.o

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL Tel: +4021 527 3000


Ireland

Amgen Ireland Limited Tel: +353 1 8527400

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o. Tel: +386 (0)1 585 1767


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Amgen Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 321 114 49


Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500


Kύπρος

C.A. Papaellinas Ltd Τηλ.: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100


Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle Tel: +371 257 25888

United Kingdom (Northern Ireland)

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305

Дата на последно одобрение на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

image

Прикрепящ се към тялото инжектор за Neulasta 6 mg инжекционен разтвор

Инструкции за употреба, предназначени за пациента


Важна информация

Прикрепящият се към тялото инжектор доставя Вашата доза Neulasta чрез подкожна инжекция. Вашият медицински специалист ще напълни прикрепящият се към тялото инжектор с Neulasta и след това ще го закрепи директно върху кожата Ви с помощта на лепенка. Лепенката е водоустойчива, но се препоръчва да се избягва потапянето на инжектора във вода.


Прикрепящият се към тялото инжектор се носи 27 часа след поставянето му и е програмиран, за да е сигурно, че няма да получите Neulasta по-рано от 24 часа след химиотерапията. Инжекторът ще използва звукови и светлинни сигнали, за да Ви информира за състоянието си.


Алергии

image

Забележка: Нормално е да видите няколко капки течност на мястото на приложение, но не е нормално лепенката да е видимо мокра (пропита с течност).


image

Какво трябва да направите, ако прикрепеният към тялото инжектор се отлепи, преди да е приложена пълната доза?

Свържете се незабавно с Вашия медицински специалист, ако прикрепеният към тялото инжектор се отлепи от кожата преди да бъде приложена пълната доза. Има малка канюла, която се намира точно под кожата Ви. Ако прикрепеният към тялото инжектор бъде ударен или изместен, канюлата може да се извади. Ако това се случи, може да не получите Вашата доза Neulasta. Не го прилагайте отново.

Какво трябва да направите, ако има кръв на мястото на приложение след сваляне на прикрепения към тялото инжектор?

Ако има кръв, притиснете памучен тампон или марля върху мястото на приложение. Ако е необходимо, поставете лейкопласт.

Какво трябва да направите, ако мястото на приложение е червено или болезнено след сваляне на прикрепения към тялото инжектор?

Свържете се незабавно с Вашия медицински специалист, ако имате постоянно или засилващо се зачервяване или болка на мястото на приложение, тъй като това може да е признак на инфекция.