Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Norvir
ritonavir

Листовка: Информация за потребителя Norvir 100 mg прах за перорална суспензия ритонавир (ritonavir)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас или Вашето дете информация.

да попречи на правилното действие на Norvir. Жълтият кантарион често се използва в растителни лекарствени продукти, които може сами да закупите (без рецепта).


* Вашият лекар може да прецени, че е възможно да приемате рифабутин и/или вориконазол с усилваща (по-ниска) доза Norvir, но Norvir не трябва да се приема в пълната си доза едновременно с тези две лекарства.


Ако в момента приемате някое от тези лекарства, помолете Вашия лекар да го смени с друго лекарство, докато приемате Norvir.


Прочетете също списъка от лекарствата в точка „Други лекарства и Norvir“ за употреба с някои други лекарства, изискващи специално внимание.


Предупреждения и предпазни мерки


Говорете с Вашия лекар, преди да вземете Norvir.


Важна информация


- Когато Norvir се приема в комбинация с други антиретровирусни лекарства, е важно внимателно да прочетете и приложените листовки на другите лекарствени продукти. В тях може да има допълнителна информация относно случаите, в които Norvir трябва да бъде избягван. Ако имате някакви допълнителни въпроси относно Norvir (ритонавир) или другите предписани лекарства, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.- Еректилна дисфункция, тъй като лекарствата, използвани за лечение на еректилна дисфункция, може да доведат до появата на хипотония и удължена ерекция.


- След като започнете да приемате лекарства за лечението на Вашата ХИВ инфекция, в допълнение към опортюнистичните инфекции, могат да се появят и автоимунни нарушения (състояние, което възниква, когато имунната система атакува здравите тъкани на тялото). Автоимунните нарушения могат да се проявят много месеци след началото на лечението. Ако забележите някакви симптоми на инфекция или други симптоми като мускулна слабост, слабост, започваща в ръцете и краката, която се придвижва към тялото, сърцебиене, тремор или хиперактивност, моля уведомете незабавно Вашия лекар за приложение на необходимото лечение.- Ако имате някакви други здравословни проблеми, обсъдете ги с Вашия лекар възможно най-скоро.


Деца и юноши


Norvir не се препоръчва при деца под 2-годишна възраст.


Други лекарства и Norvir


Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Има някои лекарства, които не може да приемате с Norvir при никакви обстоятелства. Те са

изброени по-горе в точка 2, под „Не приемайте Norvir”. Има някои други лекарства, които може да се приемат само при определени обстоятелства, описани по-долу.


Следните предупреждения се отнасят за случаите, когато Norvir се приема в пълна доза. Въпреки това тези предупреждения може да се отнасят и за случаите, когато Norvir се използва в по-ниски дози (за усилване) с други лекарства.


Уведомете Вашия лекар, ако приемате някое от изброените по-долу лекарства, тъй като това изисква специално внимание.

Съществуват лекарства, които не трябва да се смесват с Norvir, тъй като техните реакции може да се повишат или понижат в случай на едновременното им приложение. В някои случаи Вашият лекар може да прецени, че е необходимо провеждането на определени изследвания, промяна на дозата или редовното Ви проследяване. Ето защо Вие трябва да уведомите Вашия лекар за всички лекарства, които приемате, включително тези, отпускани без рецепта, за всички растителни продукти, като е особено важно да споменете следните:Как изглежда Norvir и какво съдържа опаковката


Norvir прах за перорална суспензия се предлага в отделни сашета, съдържащи 100 mg ритонавир. 30 сашета са опаковани в картонена кутия заедно с 1 смесителна чашка и 2 спринцовки за перорални форми.


Не всички видови опаковки може да са пуснати в продажба.


Norvir се предлага и като филмирани таблетки, съдържащи 100 mg ритонавир.


Притежател на разрешението за употреба


AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG Knollstrasse

67061 Ludwigshafen Германия


Производител


AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG Knollstrasse

67061 Ludwigshafen, Германия


AbbVie Logistics B.V., Zuiderzeelaan 53,

8017 JV Zwolle, Нидерландия

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

AbbVie SA

Tél/Tel: +32 10 477811

Lietuva

AbbVie UAB

Tel: +370 5 205 3023


България

АбВи ЕООД

Тел.: +359 2 90 30 430

Luxembourg/Luxemburg AbbVie SA Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 10 477811


Česká republika

AbbVie s.r.o.

Tel: +420 233 098 111

Magyarország

AbbVie Kft.

Tel.: +36 1 455 8600


Danmark

AbbVie A/S

Tlf: +45 72 30-20-28

Malta

V.J.Salomone Pharma Limited

Tel: +356 22983201


Deutschland

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei)

Tel: +49 (0) 611 / 1720-0

Nederland

AbbVie B.V.

Tel: +31 (0)88 322 2843


Eesti

AbbVie OÜ

Tel: +372 623 1011

Norge

AbbVie AS

Tlf: +47 67 81 80 00


Ελλάδα

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Τηλ: +30 214 4165 555

Österreich

AbbVie GmbH

Tel: +43 1 20589-0


España

AbbVie Spain, S.L.U. Tel: +34 9 1 384 0910

Polska

AbbVie Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 372 78 00


France

AbbVie

Tél: +33 (0)1 45 60 13 00

Portugal

AbbVie, Lda.

Tel: +351 (0)21 1908400


Hrvatska

AbbVie d.o.o.

Tel: +385 (0)1 5625 501

România

AbbVie S.R.L.

Tel: +40 21 529 30 35


Ireland

AbbVie Limited

Tel: +353 (0)1 4287900

Slovenija

AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 (1)32 08 060


Ísland

Vistor hf.

Tel: +354 535 7000

Slovenská republika

AbbVie s.r.o.

Tel: +421 2 5050 0777


Italia

AbbVie S.r.l.

Tel: +39 06 928921

Suomi/Finland

AbbVie Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 2411 200

Κύπρος

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

Τηλ: +357 22 34 74 40

Sverige

AbbVie AB

Tel: +46 (0)8 684 44 600


Latvija

AbbVie SIA

Tel: +371 67605000

United Kingdom (Northern Ireland) AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG Tel: +44 (0)1628 561090


Дата на последно преразглеждане на листовката {мм /гггг}.


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: 0H.