Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Iasibon
ibandronic acid

ЦЕНИ

Film-coated tablet 50 mg 28 in blister

На едро: 83,20 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Iasibon 50 mg филмирани таблетки ибандронова киселина (ibandronic acid)


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда Iasibon и какво съдържа опаковката

Филмираните таблетки са бели, кръгли, двойноизпъкнали таблетки в блистери от полиамид/Al/PVC – алуминиево фолио. Предлагат се в опаковки от 3, 6, 9, 28 и 84 таблетки.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба. Притежател на разрешението за употреба и производител Притежател на разрешението за употреба

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

Pallini 15351 Attiki

Гърция


Производители Pharmathen S.A. Dervenakion 6

Pallini 15351 Attiki

Гърция


и


Pharmathen International S.A. Industrial Park Sapes, Street block 5 69300 Sapes, Prefecture of Rodopi Гърция

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба.


België/Belgique/Belgien

Pharmathen S.A.

Tél/Tel: +30 210 66 04 300

Lietuva

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 04 300


България

Alvogen Pharma Bulgaria Ltd Teл.: + 359 2 441 7136

Luxembourg/Luxemburg

Pharmathen S.A.

Tél/Tel: +30 210 66 04 300


Česká republika PHARMAGEN CZ s.r.o. Tel: +420 721 137 749

Magyarország

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 04 300


Danmark

Bluefish Pharmaceuticals AB Tlf: +46 8 51911600

Malta

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300


Deutschland

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Nederland

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300


Eesti (Estonia)

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 04 300

Norge

Pharmathen S.A.

Tlf: +30 210 66 04 300


Ελλάδα

INNOVIS PHARMA AEBE Τηλ: +30 210 6664805-806

Österreich

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300


España

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Polska

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 04 300


France

Pharmathen S.A.

Tél: +30 210 66 04 300

Portugal

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300


Hrvatska PROXIMUM d.o.o. Tel: +385 1 30 111 28

România

Alvogen Romania SRL Tel: +(40) 21 351 0286


Ireland

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Slovenija

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300


Ísland

Alvogen ehf.

Sími: +354 522 2900

Slovenská republika PHARMAGEN CZ s.r.o. Tel: +420 721 137 749


Italia

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Suomi/Finland

Pharmathen S.A.

Puh/Tel: +30 210 66 04 300


Κύπρος Sverige

The Star Medicines Importers Co. Ltd Τηλ: +357 25371056

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300


Latvija

SIA ELVIM

Tel: +371 67808450

United Kingdom (Northern Ireland)

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300


Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ/ГГГГ}


Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на ЕМА: