Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Ytracis
yttrium [90Y] chloride

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


YTRACIS радиофармацевтичен прекурсор, разтвор.

Итриев (90Y) хлорид (Yttrium (90Y) chloride)


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- ако сте бременна или ако е възможно да сте бременна (вж. по-долу).


Обърнете специално внимание при употребата на YTRACIS:

YTRACIS не може да се прилага директно на пациенти.

Понеже съществуват строги законови рамки за работа и изхвърляне на радиоактивни материали, YTRACIS се прилага винаги в болници или аналогични институции. С него могат да работят единствено хора, обучени за безопасна работа с радиоактивни материали.


Прилагането на радиоактивни лекарствени продукти на деца и подрастващи трябва да става особено внимателно.

Бременност:

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.


Важно е да информирате Вашия лекар, ако има вероятност да сте бременна. Подходът към всяка жена с пропуснат цикъл трябва да е като към бременна, до доказване на противното. В такива случаи трябва да се имат предвид алтернативни методи, при които не се използва радиоактивни лекарства.


Кърмене:

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Вие ще трябва да преустановите кърменето.

Шофиране и работа с машини

Няма проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.


Прием на други лекарства

Не са известни взаимодействия на итриевия (90Y) хлорид с други лекарствени продукти, тъй като не са провеждани изследвания в тази област.

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.


 1. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ YTRACIS


  Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

  YTRACIS не може да се прилага директно на пациенти.


  Дозиране

  Лекуващият Ви лекар ще прецени какво количество YTRACIS е необходимо във Вашия случай.


  Начин на приложение

  YTRACIS се използва за радиоизотопно маркиране на лекарствени продукти за лечение на различни болести, които след това се прилагат по определен начин.


  Ако сте използвали повече от необходимата доза YTRACIS

  Понеже YTRACIS се прилага от лекари при строго контролирани условия вероятността за евентуално предозиране е много малка. Ако това все пак се случи, ще бъдете адекватно лекуван от Вашия лекар.


 2. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ


  Както всички лекарства, YTRACIS може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


  Повече информация ще получите от листовката на конкретното лекарствено средство, което трябва да бъде радиоизотопно маркирано.


  Съобщаване на нежелани реакции

  Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

 3. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ YTRACIS


  Съхранявайте на място далеч от погледа и достъпа на деца.

  Не използвайте YTRACIS след датата и часа на годност, отбелязани върху етикета. Да се съхранява в оригиналната опаковка.

  Съхранението следва да става съгласно местните изисквания за радиоактивни вещества.


  Етикетът на продукта съдържа информация за подходящите условия за съхранение и срока на годност за съответната партида на продукта. Болничният персонал осигурява правилното съхранение на продукта, както и това той да не се прилага след изтичането на посочения срок на годност.


 4. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


Какво съдържа YTRACISКак изглежда YTRACIS и какво съдържа опаковката


YTRACIS е радиофармацевтичен прекурсор.


Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Това лекарство е бистър и безцветен разтвор, във флакони 2 ml от безцветно стъкло тип І, затворени със запушалка от бромобутилова гума с тефлоново покритие и алуминиева обкатка.


Един флакон съдържа 0,5 ml (0,925 GBq при калибриране) до 2 ml (3,700 GBq при калибриране).


Притежател на разрешението за употреба и производител


CIS bio international Boîte Postale 32

F-91192 Gif-sur-Yvette Cedex

ФРАНЦИЯ


Дата на последно преразглеждане на листовката {мм /гггг}.


Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уеб сайта на Европейската агенция по лекарствата


Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти: За подробна информация, направете справка с кратката характеристика на продукта на YTRACIS.