Начална страница Начална страница

Ebixa
memantine

Листовка: Информация за потребителя


Ebixa 5 mg филмирани таблетки Ebixa 10 mg филмирани таблетки Ebixa 15 mg филмирани таблетки Ebixa 20 mg филмирани таблетки

Мемантин хидрохлорид (Memantine hydrochloride)Как изглежда Ebixa и какво съдържа опаковката


Филмираните таблетки Еbixa 5 mg са бели до почти бели, овално-продълговати, на едната им страна е отпечатано числото „5”, а от другата – буквите „МЕМ”

Филмираните таблетки Еbixa 10 mg бледожълти до жълти филмирани таблетки с овална форма

и делителна черта, гравирани с „1 0” от едната страна и „М М” от другата. Таблетките могат да се разделят на две равни дози.

Филмираните таблетки Еbixa 15 mg са оранжеви до сивооранжеви, овално-продълговати, на едната им страна е отпечатано числото „15”, а от другата – буквите „МЕМ”

Филмираните таблетки Еbixa 20 mg са бледочервени до сивочервени, овално-продълговати, на

едната им страна е отпечатано числото „20”, а от другата – буквите „МЕМ”

Една опаковка за започване на лечението съдържа 28 таблетки в 4 блистера със 7 таблетки

Ebixa 5 mg, 7 таблетки Ebixa 10 mg, 7 таблетки Ebixa 15 mg и 7 таблетки Ebixa 20 mg.


Притежател на разрешението за употреба и производител


H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9

2500 Valby Дания.


За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


Belgique/België/Belgien Lundbeck S.A./N.V. Tél/Tel: +32 2 535 7979

Lietuva

H. Lundbeck A/S, Danija Tel: + 45 2 535 7979


България

Lundbeck Export A/S Representative Office Tel: +359 2 962 4696

Luxembourg/Luxemburg

Lundbeck S.A.

Tél: +32 2 340 2828


Česká republika

Lundbeck Česká republika s.r.o. Tel: +420 225 275 600

Magyarország Lundbeck Hungaria Kft. Tel: +36 1 4369980


Danmark

Lundbeck Pharma A/S Tlf: +45 4371 4270

Malta

H. Lundbeck A/S, Denmark Tel: + 45 36301311


Deutschland Lundbeck GmbH Tel: +49 40 23649 0

Nederland

Lundbeck B.V.

Tel: +31 20 697 1901


Eesti

Lundbeck Eesti AS Tel: + 372 605 9350

Norge

H. Lundbeck AS Tlf: +47 91 300 800


Ελλάδα

Lundbeck Hellas S.A. Τηλ: +30 210 610 5036

Österreich

Lundbeck Austria GmbH Tel: +43 1 253 621 6033


España

Lundbeck España S.A. Tel: +34 93 494 9620

Polska

Lundbeck Poland Sp. z o. o. Tel.: + 48 22 626 93 00

France

Lundbeck SAS

Tél: + 33 1 79 41 29 00


Hrvatska

Lundbeck Croatia d.o.o. Tel.: + 385 1 6448263

Portugal

Lundbeck Portugal Lda Tel: +351 21 00 45 900


România

Lundbeck Romania SRL Tel: +40 21319 88 26


Ireland

Lundbeck (Ireland) Limited Tel: +353 1 468 9800

Slovenija

Lundbeck Pharma d.o.o. Tel.: +386 2 229 4500


Ísland

Vistor hf.

Tel: +354 535 70000

Slovenská republika Lundbeck Slovensko s.r.o. Tel: +421 2 5341 42 18


Italia

Lundbeck Italia S.p.A. Tel: +39 02 677 4171

Suomi/Finland

Oy H. Lundbeck Ab Puh/Tel: +358 2 276 5000


Κύπρος

Lundbeck Hellas A.E Τηλ.: +357 22490305

Sverige

H. Lundbeck AB Tel: +46 4069 98200


Latvija

H. Lundbeck A/S, Dānija Tel: + 45 36301311

United Kingdom (Northern Ireland)

Lundbeck (Ireland) Limited Tel: +353 1 468 9800


Дата на последно одобрение на листовката MM/YYYY

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) https://www.ema.europa.eu/.