Начална страница Начална страница

Plegridy
peginterferon beta-1a

ЦЕНИ

Solution for injection 63 mcg/ 0.5 ml; 94 mcg/ 0.5 ml Initiation pack: 1 pre-filled pen (63 mcg) + 1 pre-filled pen (94 mcg)

На едро: 967,74 лв
На дребно: 997,75 лв
Възстанови: 0,00 лв

Solution for injection 125 mcg/0,5 ml 2 pre-filled pens

На едро: 1 399,66 лв
На дребно: 1 429,67 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


Plegridy 125 микрограма инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

пегинтерферон бета-1a (peginterferon beta-1a)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


- Да се съхранява в хладилник (2º – 8ºC).

- Да не се замразява. Изхвърляйте всяко случайно замразено количество Plegridy.Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба

Biogen Netherlands B.V. Prins Mauritslaan 13

1171 LP Badhoevedorp Нидерландия


Производител

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Denmark ApS Biotek Allé 1

DK-3400 Hillerød Дания


Biogen Netherlands B.V.

Prins Mauritslaan 13

1171 LP Badhoevedorp

Нидерландия


За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

Biogen Belgium NV/SA

+32 2 2191218

Lietuva

Biogen Lithuania UAB

+370 5 259 6176


България

ТП ЕВОФАРМА

+359 2 962 12 00

Luxembourg/Luxemburg

Biogen Belgium NV/SA

+32 2 2191218


Česká republika

Biogen (Czech Republic) s.r.o.

+420 255 706 200

Magyarország

Biogen Hungary Kft.

+36 1 899 9883


Danmark

Biogen Denmark A/S

+45 77 41 57 57

Malta

Pharma. MT Ltd.

+356 21337008

Deutschland

Biogen GmbH

+49 (0) 89 99 6170

Nederland

Biogen Netherlands B.V.

+31 20 542 2000


Eesti

Biogen Estonia OÜ

+372 618 9551

Norge

Biogen Norway AS

+47 23 40 01 00


Ελλάδα

Genesis Pharma SA

+30 210 8771500

Österreich

Biogen Austria GmbH

+43 1 484 46 13


España

Biogen Spain S.L.

+34 91 310 7110

Polska

Biogen Poland Sp. z o.o.

+48 22 351 51 00


France

Biogen France SAS

+33 (0)1 41 37 9595

Portugal

Biogen Portugal

Sociedade Farmacêutica, Unipessoal Lda.

+351 21 318 8450


Hrvatska

Biogen Pharma d.o.o.

+385 1 775 73 22

România

Johnson & Johnson Romania S.R.L.

+40 21 207 18 00


Ireland

Biogen Idec (Ireland) Ltd.

+353 (0)1 463 7799

Slovenija

Biogen Pharma d.o.o.

+386 1 511 02 90


Ísland

Icepharma hf

+354 540 8000

Slovenská republika

Biogen Slovakia s.r.o.

+421 2 323 34008


Italia

Biogen Italia s.r.l.

+39 02 584 9901

Suomi/Finland

Biogen Finland Oy

+358 207 401 200


Κύπρος

Genesis Pharma Cyprus Ltd

+357 22 76 57 40

Sverige

Biogen Sweden AB

+46 8 594 113 60


Latvija

Biogen Latvia SIA

+371 68 688 158

United Kingdom (Northern Ireland)

Biogen Idec (Ireland) Limited

+44 (0) 1628 50 1000


Дата на последно преразглеждане на листовката <{ММ /ГГГГ}> <{месец ГГГГ}>.

.

  1. Инструкции за инжектиране на предварително напълнената спринцовка Plegridy


Как да инжектирате Plegridy


Прочетете тези инструкции за употреба, преди да започнете да използвате Plegridy предварително напълнена спринцовка. Може да има нова информация. Тази информация не замества консултацията с Вашия доставчик на здравни грижи относно заболяването или лечението Ви.


Принадлежности, необходими за Вашата инжекция с Plegridy:


Ако за първи път използвате Plegridy, Вашата доза може да бъде титрирана за две инжекции чрез използване на спринцовката с комплекта за титриране на Plegridy.


o Доза 1:

½ доза (жълт клипс за титриране) (не се предоставя като част от опаковката)


o Доза 2:

¾ доза (лилав клипс за титриране) (не се предоставя като част от опаковката)


o Доза 3:

Пълна доза (не е нужен клипс)
Приготвяне на дозата Plegridy: