Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Tovanor Breezhaler
glycopyrronium bromide

Листовка: информация за потребителя


Tovanor Breezhaler 44 микрограма прах за инхалации, твърди капсули

гликопирониум (glycopyrronium) (като гликопирониев бромид)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда Tovanor Breezhaler и какво съдържа опаковката

Tovanor Breezhaler 44 микрограма прах за инхалация, твърди капсули са прозрачни и оранжеви и съдържат бял прах. Те имат продуктов код “GPL50”, отпечатан в черно над, и лого на

компанията (image),отпечатано в черно под черна черта.


Всяка опаковка съдържа изделие, наречено инхалатор, заедно с капсули в блистери. Всяка блистерна опаковка съдържа или 6 или 10 твърди капсули.


Предлагат се следните опаковки:

Опаковки, съдържащи 6 х 1, 10 х 1, 12 х 1 или 30 х 1 твърди капсули, заедно с един инхалатор.


Групови опаковки, съдържащи 90 (3 опаковки по 30 x 1) твърди капсули и 3 инхалатора.

Групови опаковки, съдържащи 96 (4 опаковки по 24 x 1) твърди капсули и 4 инхалатора.

Групови опаковки, съдържащи 150 (15 опаковки по 10 x 1) твърди капсули и 15 инхалатора.

Групови опаковки, съдържащи 150 (25 опаковки по 6 x 1) твърди капсули и 25 инхалатора. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Novartis Europharm Limited Vista Building

Elm Park, Merrion Road Dublin 4

Ирландия


Производител

Novartis Farmacéutica SA

Gran Via de les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona

Испания


Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg Германия


image

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas Tel: +370 5 269 16 50


България

Novartis Bulgaria EOOD Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11


Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország Novartis Hungária Kft. Tel.: +36 1 457 65 00


Danmark

Novartis Healthcare A/S Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +356 2122 2872


Deutschland

Novartis Pharma GmbH Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V. Tel: +31 88 04 52 111


Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS Tlf: +47 23 05 20 00


Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 28 11 712

ή

INNOVIS PHARMA ΑΕΒΕ Τηλ: +30 210 66 64 805-6

Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570


España

Laboratorios Gebro Pharma, S.A. Tel: +34 93 205 86 86

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S. Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 499 7400


Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o. Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL Tel: +40 21 31299 01


Ireland

Novartis Ireland Limited Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +386 1 300 75 50


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Novartis Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5542 5439


Italia

Alfasigma S.p.A.

Tel: +39 06 91 39 4666

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200


Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc. Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB Tel: +46 8 732 32 00


Latvija

SIA Novartis Baltics Tel: +371 67 887 070

United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited Tel: +44 1276 698370


Дата на последно преразглеждане на листовката


Инструкции за употреба на инхалатор Tovanor Breezhaler


image

image

Моля, прочетете внимателно целите Инструкции за употреба преди да използвате Tovanor Breezhaler.


image


image

image

Поставете Пробийте и освободете

Инхалирайте дълбоко

Проверете дали капсулата е празна


1 2 3 Проверка


Стъпка 1a:

Издърпайте капачката

Стъпка 2a: Пробийте веднъж капсулата

Задръжте инхалатора в изправено положение.

Пробийте капсулата като натиснете

едновременно

бутоните, разположени от двете страни.

При пробиване на капсулата трябва да се чуе звук.

Пробийтекапсулата

самоведнъж.

Стъпка 3a: Издишайте напълно Недухайтесрещу накрайника.

Проверете дали капсулата е празна Отворете инхалатора, за да видите, дали е останал прах в капсулата.


Ако е останал прах в капсулата:

image


  • Опаковката на Вашия инхалатор Tovanor Breezhaler съдържа:

  • Един инхалатор Tovanor Breezhaler

  • Един или повече блистери, всеки съдържащ 6 или 10 капсули Tovanor Breezhaler, които да се използват с инхалатора


Камера на Накрайник Капаче капсулата Екран

Странични

бутони

Основа Гнездо


Инхалатор Основа на инхалатора Блистер

Често задавани въпроси


Защо инхалаторът не издава шум по време на инхалацията?

Капсулата може да заседне в камерата. Ако

това се случи, внимателно я освободете

като почуквате по

основата на инхалатора. Инхалирайте лекарството отново като повторите стъпки 3a до 3в.


Какво трябва да направя, ако прахът остане вътре в капсулата?

Не сте приели

достатъчно от Вашето лекарство. Затворете инхалатора и повторете стъпки 3a до 3в.


Кашлях след инхалацията – има ли значение?

Това може да се случи.

Щом капсулата е празна, сте приели достатъчно от Вашето лекарство.


Усетих малки частици от капсулата върху езика си – има ли значение?

Това може да се случи. Не е вредно.

Вероятността капсулата

да се счупи на малки парченца се повишава, ако е пробита повече от веднъж.

Почистване на инхалатора Избършете накрайника

отвън и отвътре с чиста, суха кърпа, която не отделя влакна, за да отстраните останалия прах. Пазете инхалатора сух. Никога не изплаквайте инхалатора с вода.

Изхвърляне на инхалатора след

употреба

Всеки инхалатор трябва да се изхвърли след като

всички капсули са използвани. Попитайте

Вашия фармацевт как да

изхвърлите лекарствата и инхалаторите, които вече не са необходими.