Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Alofisel
darvadstrocel

Листовка: информация за пациента


Alofisel 5 милиона клетки/ml инжекционна суспензия

дарвадстроцел


imageТози лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да получите това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


клетките (аминокиселини, витамини, соли и въглехидрати), а другата е човешки албумин,

който е естествен протеин, намиращ се в човешкото тяло.


Как изглежда Alofisel и какво съдържа опаковката


Alofisel е инжекционна суспензия. При транспортиране е възможно клетките да се утаят на дъното на флаконите, като формират утайка, която трябва да се ресуспендира. След като се ресуспендира (чрез леко почукване с ръка), Alofisel представлява бяла до жълтеникава хомогенна суспензия.


Alofisel се доставя индивидуално за всеки пациент. Индивидуалната доза Alofisel включва 4 стъклени флакона, всеки от които съдържа 6 милилитра Alofisel, поставени в картонена кутия.


Притежател на разрешението за употреба


Takeda Pharma A/S Delta Park 45

2665 Vallensbaek Strand Дания


Производител


TiGenix S.A.U. C/Marconi 1

Parque Tecnológico de Madrid 28760 Tres Cantos, Madrid Испания


Takeda Ireland Ltd.

Grange Castle Business Park

Dublin 22, D22 XR57 Ирландия


image

Дата на последно преразглеждане на листовката <месец ГГГГ>

ema/.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти: Проследимост

За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният номер на приложения продукт трябва ясно да се записват.