Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Lyumjev (previously Liumjev)
insulin lispro

ЦЕНИ

Solution for injection 200 U/ml – 3 ml 10 (2 x 5) pre-filled pens (multipack) (KwikPen)

На едро: 284,71 лв
На дребно: 314,71 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


Lyumjev 200 единици/ml KwikPen инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

инсулин лиспро (insulin lispro)


Всяка писалка KwikPen доставя 1 до 60 единици на стъпки по 1 единица


imageТози лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

image

image

Стъпка 9:


Пример: показва 12 единици в

дозаторното прозорче


Пример: показва 25 единици в

дозаторното прозорче


Ако имате някакви въпроси или проблеми с Вашата писалка Lyumjev 200 единици/ml KwikPen, свържете се с Вашия медицински специалист за помощ или с местния представител на Lilly.


Дата на преразглеждане на документа: