Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Comtess
entacapone

Листовка: информация за потребителя


Comtess 200 mg филмирани таблетки

ентакапон (еntacapone)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда Comtess и какво съдържа опаковката

Comtess 200 mg филмирани таблетки са кафяво-оранжеви, кръгли таблетки с щампован надпис “CОМТ” от едната страна. Опаковани са в бутилки.


Съществуват четири различни размера опаковки (бутилки, съдържащи 30, 60, 100 или 175 таблетки). Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба

Orion Corporation Orionintie 1

FI-02200 Espoo Финландия


Производител

Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Финландия


Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

FI-02200 Espoo Финландия


За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien Orion Corporation Tél./Tel: +358 10 4261

Lietuva

UAB Orion Pharma Tel: +370 5 276 9499


България

Orion Corporation Тел.: +358 10 4261

Luxembourg/Luxemburg Orion Corporation Tél./Tel: +358 10 4261


Česká republika Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Magyarország Orion Corporation Tel.: +358 10 4261


Danmark

Orion Pharma A/S Tlf: +45 8614 0000

Malta

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Deutschland

Orion Pharma GmbH Jürgen-Töpfer-Straße 46

22763 Hamburg

Tel: +49 40 899 689-0

Nederland

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Eesti

Orion Pharma Eesti OÜ Tel: +372 66 44 550

Norge

Orion Pharma AS Tlf.: +47 40 00 42 10


Ελλάδα

Orion Corporation Tηλ: +358 10 4261

Österreich

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


España

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Polska

Orion Pharma Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 8333177


France

Orion Corporation Tél.: +358 10 4261

Portugal

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Hrvatska

Orion Corporation Tel.: +358 10 4261

România

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Ireland

Orion Pharma (Ireland) Ltd. c/o Allphar Services Ltd. Tel: +353 1 428 7777

Slovenija

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Italia

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Suomi/Finland

Orion Corporation Puh./Tel: +358 10 4261


Κύπρος

Orion Corporation Tηλ: +358 10 4261

Sverige

Orion Pharma AB Tel: +46 8 623 6440


Latvija

Orion Corporation

Orion Pharma pārstāvniecība Tel: +371 20028332

United Kingdom (Northern Ireland)

Orion Pharma (Ireland) Ltd. c/o Allphar Services Ltd. Tel: +353 1 428 7777


Дата на последно преразглеждане на листовката


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .