Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Esbriet
pirfenidone

ЦЕНИ

Capsule, hard 267 mg Initiation pack: 63 (7 x 3 and 7 x 6)

На едро: 1 129,85 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Capsule, hard 267 mg 252 x 1 capsules (unit dose)

На едро: 4 500,18 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Film-coated tablet 267 mg Initiation pack x 63 (1 x 21 and 2 x 21)

На едро: 1 129,85 лв
На дребно: 1 159,85 лв
Възстанови: 0,00 лв

Film-coated tablet 801 mg 84 in blister

На едро: 4 500,18 лв
На дребно: 4 530,18 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя Esbriet 267 mg твърди капсули пирфенидон (pirfenidone)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда Esbriet и какво съдържа опаковката

Esbriet твърди капсули (капсули) имат бяло до почти бяло непрозрачно тяло и бяло до почти бяло непрозрачно капаче с надпис „PFD 267 mg“, напечатан с кафяво мастило. Капсулите съдържат бял до бледожълт прах.


Вашето лекарство се предлага в опаковка за начално лечение за 2 седмици, опаковка за лечение за 4 седмици или в бутилка.


Опаковката за начално лечение за 2 седмици съдържа 63 капсули. Има 7 блистера по 3 капсули (по 1 капсула в гнездо за първата седмица) и 7 блистера по 6 капсули (по 2 капсули в гнездо за втората седмица).


Опаковката за лечение за 4 седмици съдържа общо 252 капсули. Има 14 блистера, всеки от тях съдържа по 18 капсули (по 3 капсули в гнездо) за 2 дни.

Блистерите в опаковката за начално лечение за 2 седмици и опаковката за поддържащо лечение за 4 седмици са обозначени със следните символи за напомняне да приемате дозите си три пъти дневно:

image

(изгрев; сутрешна доза) image (слънце; обедна доза) и image(луна; вечерна доза). Бутилката съдържа 270 капсули.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба


Roche Registration GmbH Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Германия


Производител


Roche Pharma AG Emil-Barell-Str. 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Германия


За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799


България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)


Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft. Tel: +36 1 279 4500


Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See Ireland)


Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050


Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00


Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o. Tel: +48 - 22 345 18 88


France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda Tel: +351 - 21 425 70 00


Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: +385 1 4722 333

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01


Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd. Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o. Tel: +386 - 1 360 26 00


Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf Sími: +354 540 8000

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Slovenská republika Roche Slovensko, s.r.o. Tel: +421 - 2 52638201


Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500


Κύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ. Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200


Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 - 6 7039831

United Kingdom (Northern Ireland)

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000


Дата на последно преразглеждане на листовката


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .


Посочени са също линкове към други уебсайтове, където може да се намери информация за редки заболявания и лечения.