Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Revatio
sildenafil

ЦЕНИ

Film-coated tablet 20 mg 90 in blister

На едро: 287,11 лв
На дребно: 317,41 лв
Възстанови: 0,00 лв

Powder for oral suspension 10 mg/ml - 90 ml (32,27 g) 1 in bottle

На едро: 497,76 лв
На дребно: 528,06 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: Информация за потребителя


Revatio 0,8 mg/ml инжекционен разтвор

силденафил (sildenafil)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да Ви приложат това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда Revatio и какво съдържа опаковката

Всяка опаковка Revatio инжекционен разтвор съдържа 20 ml прозрачен стъклен флакон, който е затворен с хлоробутилова гумена запушалка и алуминиева обкатка.


Притежател на разрешението за употреба и производител


Притежател на разрешението за употреба:

Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Нидерландия.


Производител:

Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Франция.


За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België /Belgique / Belgien Lietuva

Pfizer S.A./N.V. Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11 Tel. +3705 2514000


България Luxembourg/Luxemburg

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Pfizer S.A.

Тел.: +359 2 970 4333 Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11


Česká republika Magyarország

Pfizer s.r.o. Pfizer Kft.

Tel: +420-283-004-111 Tel.: + 36 1 488 37 00


Danmark Malta

Viatris ApS Vivian Corporation Ltd.

Tlf: +45 28 11 69 32 Tel: +356 21344610

Deutschland Nederland

Pfizer OFG Germany GmbH Pfizer bv

Tel: +49 (0)800 5500634 Tel: +31 (0)10 406 43 01


Eesti Norge

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Pfizer AS

Tel: +372 666 7500 Tlf: +47 67 52 61 00


Ελλάδα Österreich

UPJOHN HELLAS ΕΠΕ Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 2100 100 002 Tel: +43 (0)1 521 15-0


España Polska

Viatris Pharmaceuticals, S.L. Pfizer Polska Sp. z o.o.,

Tel: +34 900 102 712 Tel.: +48 22 335 61 00


France Portugal

Viatris Santé Laboratórios Pfizer, Lda.

Tél: +33 (0)4 37 25 75 00 Tel: +351 21 423 5500


Hrvatska România

Mylan Hrvatska d.o.o. Pfizer România S.R.L.

Tel: +385 1 23 50 599 Tel: +40 21 207 28 00


Ireland Slovenija

Pfizer Healthcare Ireland Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0) 1 52 11 400


Ísland Slovenská republika

Icepharma hf. Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Sími: + 354 540 8000 Tel: +421-2-3355 5500


Italia Suomi/Finland

Viatris Pharma S.r.l. Viatris Oy

Tel: +39 02 612 46921 Puh/Tel: +358 20 720 9555


Κύπρος Sverige

GPA Pharmaceuticals Ltd Viatris AB

Τηλ: +357 22863100 Tel: + 46 (0)8 630 19 00


Latvija United Kingdom (Northern Ireland)

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Pfizer Limited

Tel: +371 670 35 775 Tel: +44 (0)1304 616161


Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата . Посочени са също линкове към други уебсайтове, където може да се намери информация за редки заболявания и лечения.