Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Symtuza
darunavir, cobicistat, emtricitabine, tenofovir alafenamide

Листовка: информация за потребителя


Symtuza 800 mg/150 mg/200 mg/10 mg филмирани таблетки дарунавир/кобицистат/емтрицитабин/тенофовир алафенамид (darunavir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

дължащи се на отслабената имунна система), признаците и симптомите на възпаление от предишни инфекции може да се появят малко след началото на лечението на ХИВ, включително със Symtuza. Освен опортюнистичните инфекции, може да се появят също и

автоимунни нарушения (състояние, което възниква когато имунната система атакува здрава тъкан в тялото), след като започнете приема на лекарства за лечение на ХИВ

инфекцията. Автоимунните нарушения може да настъпят много месеци след началото на лечението.


Ако забележите някои от тези симптоми, кажете на Вашия лекар.

По време на лечението на ХИВ може да повишите теглото си и нивата на кръвните липиди и глюкозата. Това е свързано отчасти с възстановяването на здравето и начина Ви на живот.

Повишаването на липидите в кръвта понякога се дължи на самите лекарства срещу ХИВ.

Вашият лекар ще направи изследвания за тези промени.


Съобщаване на нежелани реакции

image

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрезнационалнатасистемаза съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


 1. Как да съхранявате Symtuza


  Това лекарство трябва да се съхранява на място, недостъпно за деца.


  Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и върху бутилката след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


  Не използвайте това лекарство след 6 седмици от първото отваряне на бутилката.


  Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага. Съхранявайте бутилката плътно затворена. Таблетките могат да се съхраняват извън оригиналната опаковка до 7 дни и трябва да се изхвърлят след това, ако не се приемат. Таблетките, съхранявани извън оригиналната опаковка, не трябва да се поставят обратно в него.


  Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 2. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


Какво съдържа Symtuza

Активните вещества са дарунавир, кобицистат, емтрицитабин и тенофовир алафенамид. Всяка филмирана таблетка (таблетка) съдържа 800 mg дарунавир (като етанолат), 150 mg кобицистат, 200 mg емтрицитабин и 10 mg тенофовир алафенамид (като фумарат).


Другите съставки са

Ядро на таблетката:

Ядрото на таблетката съдържа кроскармелоза натрий, магнезиев стеарат, микрокристална целулоза и колоиден силициев диоксид (моля вижте точка 2 “Symtuza съдържа натрий”).


Филмово покритие:

Филмовото покритие съдържа полиетилен гликол (макрогол), поливинилов алкохол (частично хидролизиран), талк, титанов диоксид (E171) и жълт железен оксид (E172).


Как изглежда Symtuza и какво съдържа опаковката

Жълта до жълтеникаво-кафява филмирана таблетка с форма на капсула с вдлъбнато релефно означение “8121” от едната страна и “ JG” от другата страна.


Symtuza се предлага в бутилки от 30 таблетки (със сушител силикагел, който трябва да се държи в бутилката, за да защитава таблетките). Сушителят от силикагел се съдържа в отделно саше или контейнерче и не трябва да се поглъща.

Symtuza таблетки се предлага в опаковки, съдържащи една бутилка или три бутилки за опаковка.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.


Притежател на разрешението за употреба

Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Белгия


Производител

Janssen-Cilag SpA, Via C. Janssen, Borgo San Michele, 04100 Latina, Италия


За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien Janssen-Cilag NV Tel/Tél: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com


България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД Тел.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com


Česká republika Janssen-Cilag s.r.o. Tel: +420 227 012 227

Magyarország Janssen-Cilag Kft. Tel.: +36 1 884 2858

janssenhu@its.jnj.com


Danmark

Janssen-Cilag A/S Tlf: +45 4594 8282

jacdk@its.jnj.com

Malta

AM MANGION LTD Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH Tel: +49 2137 955 955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Janssen-Cilag B.V. Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com


Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Janssen-Cilag AS Tlf: +47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com


Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε. Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH Tel: +43 1 610 300


España

Janssen-Cilag, S.A. Tel: +34 91 722 81 00

contacto@its.jnj.com

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 237 60 00


France

Janssen-Cilag

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. Tel: +351 214 368 600


Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Johnson & Johnson România SRL Tel: +40 21 207 1800


Ireland

Janssen Sciences Ireland UC Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o. Tel: +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com


Ísland

Janssen-Cilag AB c/o Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Slovenská republika Johnson & Johnson, s.r.o. Tel: +421 232 408 400


Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: 800.688.777 / +39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com


Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ Τηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB Tfn: +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com


Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā Tel: +371 678 93561

lv@its.jnj.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Janssen Sciences Ireland UC Tel: +44 1 494 567 444

Дата на последно преразглеждане на листовката.