Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Nyvepria
pegfilgrastim

Листовка: информация за потребителя


Nyvepria 6 mg инжекционен разтвор

пегфилграстим (pegfilgrastim)


image

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда Nyvepria и какво съдържа опаковката

Nyvepria е бистър, безцветен инжекционен разтвор, без наличие на видими частици, в предварително напълнена спринцовка (6 mg/0,6 ml).


Всяка опаковка съдържа 1 предварително напълнена стъклена спринцовка с прикрепена игла от неръждаема стомана и капачка на иглата и автоматичен предпазител на иглата.


Притежател на разрешението за употреба и производител

Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Белгия


Производител Hospira Zagreb d.o.o. Prudnička cesta 60

10291 Prigorje Brdovečko Хърватия


За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Pfizer NV/SA

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Kύπρος

PFIZER EΛΛAΣ A.E. (CYPRUS BRANCH)

T: +357 22 817690


Česká Republika

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420-283-004-111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel: +36 1 488 3700


Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Malta

Drugsales Ltd

Tel: +356 21 419 070/1/2


Deutschland

PFIZER PHARMA GmbH Tel: +49 (0)30 550055-51000

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01


България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Teл: +359 2 970 4333

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00


Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +43 (0)1 521 15-0


Ελλάδα

PFIZER EΛΛAΣ A.E. Τηλ.: +30 210 67 85 800

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 335 61 00

España

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda. Tel: +351 21 423 5500


France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

România

Pfizer Romania S.R.L Tel: +40 (0) 21 207 28 00


Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o. Tel: +385 1 3908 777

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0) 1 52 11 400


Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenská Republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421 2 3355 5500


Ísland

Icepharma hf.

Tel: +354 540 8000

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040


Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00


Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel. +371 67035775

United Kingdom (Northern Ireland)

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161


Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. +3705 2514000

Дата на последно одобрение на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

image

image


Указания за използване на Nyvepria:

Ръководство за частите

Преди употреба

След употребаimage

Важно


Прочетете тази важна информация, преди да използвате Nyvepria предварително напълнена спринцовка с автоматичен предпазител на иглата:


Не използвайте предварително напълнената спринцовка, ако срокът на годност е изтекъл (датата, на която си поставяте инжекцията, е след последния ден на месеца, отбелязан върху опаковката).

Не сваляйте капачката на иглата от предварително напълнената спринцовка, докато не сте готови да инжектирате.

Не използвайте предварително напълнената спринцовка, ако е била изпусната върху твърда повърхност. Използвайте нова предварително напълнена спринцовка и се обадете на Вашия лекар или медицински специалист.

Не активирайте предварително напълнената спринцовка преди инжектиране.

Не махайте прозрачния автоматичен предпазител на иглата от предварително напълнената спринцовка.

Не отстранявайте отлепващия се етикет от тялото на предварително напълнената спринцовка, преди да си инжектирате лекарството.

Обадете се на Вашия лекар или медицински специалист, ако имате някакви въпроси.


Стъпка 1: Подготовка

A

Извадете картонената опаковка с предварително напълнената спринцовка от

хладилника. Извадете вътрешната опаковка с предварително напълнената спринцовка от външната опаковката, като отлепите покритието и съберете консумативите, които са

необходими за Вашата инжекция: тампони, напоени със спирт, памучен тампон или марля, лейкопласт и контейнер за остри отпадъци (не са включени в опаковката).

За по-комфортна инжекция оставете предварително напълнената спринцовка на стайна температура (не над 25°C) за около 30 минути преди инжектиране. Измийте старателно ръцете си със сапун и вода.


Поставете новата предварително напълнена спринцовка и останалите консумативи върху чиста, добре осветена работна повърхност.

image Не затопляйте спринцовката с помощта на източник на топлина като гореща вода или микровълнова фурна.

image Не оставяйте предварително напълнената спринцовка, изложена на пряка слънчева светлина.

image Не разклащайте предварително напълнената спринцовка.

  • Съхранявайте предварително напълнените спринцовки на място, недостъпно за деца.

image


Б

Отворете вътрешната опаковка със спринцовката, като отлепите покритието. Хванете автоматичния предпазител на иглата на предварително напълнената спринцовка, за да я извадите от опаковката.

image


От съображения за безопасност:

image Не хващайте буталото.

Не хващайте капачката на иглата.


В

Проверете лекарството и предварително напълнената спринцовка.


image

image Не използвайте предварително напълнената спринцовка, ако:

  • Лекарството е мътно или има частици в него. То трябва да е бистра и безцветна течност.

  • Някоя част изглежда счупена или повредена.

  • Капачката на иглата липсва или не е здраво прикрепена.

  • Изтекъл е последният ден от посочения месец на срока на годност, отпечатан върху етикета.

При всички случаи се обадете на Вашия лекар или медицински специалист.

image


Стъпка 2: Пригответе се

A

Измийте старателно ръцете си. Подгответе и почистете мястото на инжектиране.


Може да използвате:

  • Горната част на бедрото.

  • Корема, с изключение на областта от 5 см около пъпа.

  • Външната страна на горната част на ръката (само ако някой друг Ви поставя инжекцията). Почистете мястото на инжектиране с тампон, напоен със спирт. Оставете кожата Ви да изсъхне.

image

image Не докосвайте мястото на инжектиране преди поставяне на инжекцията.


image Не инжектирайте в области, където кожата е болезнена, насинена, зачервена или твърда. Избягвайте да инжектирате в области с белези или стрии.

image


Б

Дръжте предварително напълнената спринцовка за автоматичния предпазител на иглата. Внимателно издърпайте капачката на иглата нагоре и далеч от тялото си. Изхвърлете предпазителя на иглата в контейнера за остри отпадъци. Не поставяйте отново капачката.


image


В

Захванете кожата на мястото на инжектиране, за да създадете устойчива повърхност.


image


image Важно е да държите кожата захваната при инжектирането.


Стъпка 3: Инжектирайте

A

Дръжте захванатата кожна гънка. ВЪВЕДЕТЕ иглата в кожата под ъгъл от 45 до 90 градуса.


image

image Не докосвайте почистената област от кожата.


Б

НАТИСНЕТЕ буталото с бавен и постоянен натиск, докато то достигне дъното.


image

image


В

Когато спринцовката е празна, ОТСТРАНЕТЕ спринцовката от кожата.


image

След освобождаване на буталото, автоматичният предпазител на иглата на предварително напълнената спринцовка безопасно ще покрие инжекционната игла.

image

image Не поставяйте капачката на иглата отново върху използваните предварително напълнени спринцовки.

Когато отстраните спринцовката, ако изглежда така, че лекарството все още е в цилиндъра на спринцовката, това означава, че не сте получили пълната доза. Незабавно се обадете на Вашия лекар или медицински специалист.

image

Само за медицински специалисти

Търговското име и партидният номер на прилагания продукт трябва да бъдат отбелязани ясно в досието на пациента.

Отстранете и запазете етикета на предварително напълнената спринцовка.


Завъртете буталото, за да преместите етикета в положение, при което може да отстраните етикета на спринцовката.


Стъпка 4: Завършете

A

Изхвърлете използваната предварително напълнена спринцовка и другите консумативи в контейнер за остри отпадъци.


image

Лекарствата трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


Съхранявайте спринцовката и контейнера за остри отпадъци на място, недостъпно за деца.

image Не използвайте повторно предварително напълнената спринцовка.

image Не рециклирайте предварително напълнените спринцовки и не ги изхвърляйте в контейнера за домашни отпадъци.


Б

Проверете мястото на инжектиране.

Ако има кръв, притиснете памучен тампон или марля върху мястото на инжектиране. Не

разтривайте мястото на инжектиране. Ако е необходимо, поставете лейкопласт.