Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Lyumjev (previously Liumjev)
insulin lispro

ЦЕНИ

Solution for injection 200 U/ml – 3 ml 10 (2 x 5) pre-filled pens (multipack) (KwikPen)

На едро: 284,71 лв
На дребно: 314,71 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


Lyumjev 100 единици/ml KwikPen инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

инсулин лиспро (insulin lispro)


Всяка писалка KwikPen доставя 1 до 60 единици на стъпки по 1 единица


imageТози лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда Lyumjev KwikPen и какво съдържа опаковката

Lyumjev KwikPen, инжекционен разтвор e бистър, безцветен воден разтвор в предварително напълнена писалка. Всяка предварително напълнена писалка съдържа 300 единици

(3 милилитра).


Опаковки по 2, 5 или групова опаковка от 2 × 5 предварително напълнени писалки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Писалката Lyumjev KwikPen е тъмнокафява. Дозаторното копче е оцветено в синьо с надигнати ръбове отстрани. Етикетът е оцветен в синьо и бяло. Всяка писалка Lyumjev KwikPen при едно инжектиране доставя от 1 до 60 единици на стъпки по 1 единица.


Притежател на разрешението за употреба

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Нидерландия.


Производител

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Франция.


За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V. Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600


България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg Eli Lilly Benelux S.A./N.V. Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84


Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o. Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft. Tel: + 36 1 328 5100


Danmark

Eli Lilly Danmark A/S Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd. Tel: + 356 25600 500


Deutschland

Lilly Deutschland GmbH Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V. Tel: + 31-(0) 30 60 25 800


Eesti

Eli Lilly Nederland B.V. Tel: +372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S. Tlf: + 47 22 88 18 00


Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H. Tel: + 43-(0) 1 711 780


España

Dista S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 440 33 00


France

Lilly France

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: + 351-21-4126600


Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L. Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o. Tel: +386 (0) 1 580 00 10


Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika Eli Lilly Slovakia s.r.o. Tel: + 421 220 663 111


Italia

Eli Lilly Italia S.p.A. Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250


Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB Tel: + 46-(0) 8 7378800


Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā Tel: +371 67364000

United Kingdom (Northern Ireland) Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: + 353-(0) 1 661 4377


Дата на последно преразглеждане на листовката


.

Указание за употреба

Lyumjev 100 единици/ml KwikPen инжекционен разтвор в предварително напълнена

писалка

инсулин лиспро (insulin lispro)

image

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО ПРЕДИ УПОТРЕБА


Прочетете Ръководството за употреба преди да започнете да прилагате Lyumjev и всеки път, когато получите друга писалка Lyumjev KwikPen. Възможно е да има нова информация. Тази информация не замества разговора с Вашия медицински специалист относно заболяването Ви или лечението Ви.


Не предоставяйте Вашата писалка Lyumjev KwikPen на други хора, дори ако иглата е сменена. Не използвайте повторно и не предоставяйте иглите на други хора. Може да им предадете сериозна инфекция или да се заразите от тях.


Lyumjev 100 единици/ml KwikPen („писалка“) е предварително напълнена писалка за еднократна употреба, която съдържа 3 ml (300 единици, 100 единици/ml) инсулин лиспро инжекционен разтвор.

Ако имате някакви въпроси или проблеми с Вашата писалка Lyumjev 100 единици/ml KwikPen, свържете се с Вашия медицински специалист за помощ или с местния представител на Lilly.


Дата на преразглеждане на документа: