Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Duloxetine Boehringer Ingelheim
duloxetine

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 30 mg твърди стомашно-устойчиви капсули DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 60 mg твърди стомашно-устойчиви капсули Дулоксетин (като хидрохлорид) (Duloxetine (като hydrochloride))


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Ако имате мисли за самонараняване или самоубийство по каквото и да е време, свържете се с Вашия лекар или идете незабавно в болница.

Може да сметнете за полезно да разкажете на роднина или на близък приятел, че сте

депресирани или имате тревожно разстройство и да ги помолите да прочетат тази листовка. Можете да ги помолите да Ви кажат, ако смятат, че Вашата депресия или тревожност се влошават или ако са обезпокоени от промените в поведението Ви.


Употреба при деца и юноши под 18 годишна възраст

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM не трябва да се прилага при деца и юноши под 18 годишна възраст. Трябва също да знаете, че пациентите под 18 годишна възраст са с повишен риск от нежелани ефекти като опити за самоубийство, мисли за самоубийство и враждебност (предимно агресия, противопоставяне и гняв), по време на приема тази група лекарства. Въпреки това Вашият лекар може да предпише DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM на

пациенти под 18 години, защото той/тя решава, че това е в най-добри техни интереси. Ако

Вашият лекар е предписал DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM на пацент под 18 години и Вие искате да обсъдите това, моля върнете се при него. Вие трябва да уведомите Вашия

лекар, ако някой от признаците, изброени по-горе се развият или влошат, когато пациент под 18 години приема DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM. Освен това, дългосрочната безопасност по отношение на ефектите на DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM върху растежа, развитието, познавателната функция и поведението, все още не са установени.

Прием на други лекарства

Моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали някакви други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Основната съставка на

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM, дулоксетин, се използва и в други лекарства за

лечение на други състояния:


Ако някой от нежеланите лекарствени ефекти стане сериозен, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани ефекти, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.


вен продукт, кой

 1. КАК ДАСЪХРАНЯВАТЕ DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM


  то

  image

  Да се съхранява на място, недостъпно за деца


  Не използвайте DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIMслед изтичане на срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.


  Да се съхранява в оригинална опаковка. Да не се съхранява при температура над 30 °C.


  Лекар

 2. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


ст

image

Какво съдържа DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM

Активната съставка е дулоксетин.

Всяка капсула съдържа 30 или 60 mg дулоксетин (като хидрохлорид).


Другите съставки са:

Капсулно съдържимо: хипромелоза, хипромелоза ацетат сукцинат, захароза, захарни сфери, талк, титанов диоксид (E171), триетил цитрат.

(Вижте края на точка 2 за допълнителна информация относно захарозата)

Състав на капсулата: желатин, натриев лаурил сулфат, титанов диоксид (E171), индиго

кармин (E132), железен оксид жълт (Е172) (само 60 mg) и годно за консумиране зелено мастило

(30 mg) или годно за консумиране бяло мастило (60 mg).

Годно за консумиране зелено мастило: черен железен оксид-синтетичен (E172), жълт железен оксид-синтетичен (E172), пропилен гликол, шеллак.

Годно за консумиране бяло мастило: титанов диоксид (E171), пропилен гликол, шеллак, повидон.


Как изглежда DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM и какво съдържа опаковката

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM са твърди стомашно-устойчиви капсули. Всяка капсула DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM съдържа пелети на дулоксетин хидрохлорид с покритие, което ги предпазва от действието на стомашната киселина.


Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM се предлага в 2 разновидности: 30 и 60 mg. Капсулите от 30 mg са с непрозрачно бяло тяло, с напечатано ’30 mg’ и непрозрачно синьо капаче, с напечатано ‘9543’.

Капсулите от 60 mg са с непрозрачно зелено тяло, с напечатано ’60 mg’ и непрозрачно синьо капаче, с напечатано ‘9542’.


DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 30 mg се предлага в опаковки от7, 28 и 98 капсули. DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 60 mg се предлага в опаковки от 28 и 98 капсули.


Не всички видове опаковки може да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173 D-55216 Ingelheim am Rhein, Германия.

Производител: Lilly S.A., Avda. De la Industria, 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Испания.

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с местния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

S.C.S. Boehringer Ingelheim Comm.V. Tél/Tel: +32 27 73 33 11

Luxembourg/Luxemburg

S.C.S. Boehringer Ingelheim Comm.V. Tél/Tel: +32 2 773 33 11


България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България тел. + 359 2 491 41 40

Magyarország

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Boehringer Ingelheim Pharma Tel.: +36 1 224 7120


Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o. Tel.: + 42 02 34 65 51 11

Malta

Boehringer Ingelheim Ltd. Tel: +44 1344 424 600


Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S Tlf: +45 39 15 88 88

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v. Tel: +31 30 6 02 59 14


Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tel: +49 (0) 69 50 50 83 09

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS Tlf: +47 66 76 13 00


Eesti

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH Tel: + 37 2 60 80 940

Österreich

Boehringer Ingelheim Austria GmbH Tel: +43 1 80 105 0


Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o. Tel.: + 48 22 4403300


España

Boehringer Ingelheim España S.A.. Tel: + 34 93 404 58 00

Portugal

Boehringer Ingelheim, Lda Tel: +351 21 313 53 00


France

Boehringer Ingelheim France S.A.S. Tél: +33 3 26 50 45 33

România

Eli Lilly România S.R.L. Tel: + 40 21 4023000


Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd. Tel: +353 1 295 9620

Slovenija

Boehringer Ingelheim Pharma Tel.: +386 1 586 40 00


Ísland

Vistor hf.

Tel: + 354 535 7000

Slovenská republika Boehringer Ingelheim Pharma Tel.: +421 2 5341 8445


Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. Tel: + 39 02 535 51

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky Puh/Tel: +358 10 310 2800


Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Sverige

Boehringer Ingelheim AB Tel: +46 8 721 21 00


Latvija United Kingdom

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH Tel: +37 167 24 00 68

Boehringer Ingelheim Ltd. Tel: +44 (0) 1256 315999


Lietuva

Boehringer Ingelheim Pharma Ges mbH Tel.: +370 37 47 39 22


Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Дата на последно одобрение на листовката


Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уеб сайта на Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) https://www.emea.europa.eu