Начална страница Начална страница

Tacforius
tacrolimus

Листовка: информация за пациента


Tacforius 0,5 mg твърди капсули с удължено освобождаване Tacforius 1 mg твърди капсули с удължено освобождаване Tacforius 3 mg твърди капсули с удължено освобождаване Tacforius 5 mg твърди капсули с удължено освобождаване


такролимус (tacrolimus)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Предупреждения и предпазни мерки

Както такролимус капсули с незабавно освобождаване (например Tacni), така и Tacforius капсули с удължено освобождаване съдържат активното вещество такролимус. Tacforius капсули с удължено освобождаване, обаче, се приема веднъж дневно, докато капсулите с незабавно освобождаване се

приемат два пъти дневно. Това е така, защото Tacforius капсули осигурява удължено освобождаване (по-бавно освобождаване за по-дълъг период от време) на такролимус. Tacforius капсули с удължено освобождаване и такролимус капсули с незабавно освобождаване не са взаимозаменяеми.


Информирайте Вашия лекар, ако някое от следното се отнася за Вас:


Моля, избягвайте да приемате растителни лекарства, например жълт кантарион (Hypericum perforatum) или други растителни продукти, тъй като това може да повлияе върху ефикасността и дозата на Tacforius, която трябва да получавате. При съмнение, моля, консултирайте се с Вашия лекар, преди да приемате растителни продукти или лекарства.


Може да се наложи Вашият лекар да коригирадозата Ви Tacforius.


Трябва да поддържате постоянна връзка с лекуващия Ви лекар. През различни интервали Вашият лекар може да поиска да направи изследвания на кръв, урина, сърце, очи, за да назначи най- подходящата за Вас доза Tacforius.


Трябва да ограничите излагането си на слънце и УВ (ултравиолетови) лъчи, докато приемате Tacforius. Това се налага, защото имуносупресорите могат да увеличат риска от рак на кожата. Носете подходящо защитно облекло и използвайте слънцезащитни средства с висок фактор.


Предпазна мярка при работа:

Трябва да се избягва директен контакт с която и да е част на Вашето тяло, като например кожата или очите, или вдишване на праха, съдържащ се в капсулите. Ако възникне такъв контакт, измийте кожата и очите.


Деца и юноши

Не се препоръчва употребата на Tacforius при деца и юноши под 18 години.


Други лекарства и Tacforius

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.


Не се препоръчва употребата на Tacforius с циклоспорин (друго лекарство, използвано за профилактика на отхвърляне на трансплантиран орган).


Ако трябва да посетите лекар, различен от Вашия специалист по трансплантология, кажете на лекаря, че приемате такролимус. Може да е необходимо Вашият лекар да се консултира с Вашия специалист трансплантолог, ако трябва да използвате друго лекарство, което би могло да повиши или понижи нивото на такролимус в кръвта Ви.


Кръвните нива на Tacforius може да се променят от другите лекарства, които приемате, а кръвните нива на другите лекарства да се променят при употреба на Tacforius, което може да наложи прекъсване, увеличение или намаление на дозата Tacforius.

Някои пациенти имат повишени нива на такролимус в кръвта, докато приемат други лекарства. Това може да доведе до сериозни нежелани реакции, като например бъбречни проблеми, проблеми с нервната система и нарушения на сърдечния ритъм (вж. точка 4).

Ефект върху нивата на Tacforius в кръвта може да настъпи много скоро след започване на използването на друг лекарствен продукт, поради което може да е необходимо често продължително мониториране на нивото на Tacforius в кръвта Ви през първите няколко дни от започването на друго лекарство и често, докато продължава лечението с другия лекарствен продукт. Някои други лекарствени продукти може да доведат до понижаване на нивата на такролимус в кръвта, което може да повиши риска от отхвърляне на трансплантирания орган. По- специално трябва да информирате Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали лекарства като:

- Нарушен слух

Капсулно съдържимо

Хипромелоза 2910, етилцелулоза, лактоза, магнезиев стеарат.

Капсулна обвивка

Tacforius 0,5 mg / 1 mg / 3 mg твърди капсули с удължено освобождаване: червен железен оксид (E172), жълт железен оксид (E172), титанов диоксид (E171), желатин.

Tacforius 5 mg твърди капсули с удължено освобождаване: червен железен оксид (E172), жълт железен оксид (E172), титанов диоксид (E171), черен железен оксид (E172), понсо 4R (E124), желатин.

Печатно мастило

Шеллак, пропиленгликол, черен железен оксид (E172), калиев хидроксид.


Как изглежда Tacforius и какво съдържа опаковката


Tacforius 0,5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Твърди желатинови капсули с отпечатано „TR“ върху светложълтото капаче на капсулата и

„0.5 mg“ върху светлооранжевото тяло на капсулата.

Tacforius 1 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Твърди желатинови капсули с отпечатано „TR“ върху бялото капаче на капсулата и „1 mg“ върху светлооранжевото тяло на капсулата.

Tacforius 3 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Твърди желатинови капсули с отпечатано „TR“ върху светлооранжевото капаче на капсулата и

„3 mg“ върху светлооранжевото тяло на капсулата.

Tacforius 5 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Твърди желатинови капсули с отпечатано „TR“ върху сивкаво-червеното капаче на капсулата и

„5 mg“ върху светлооранжевото тяло на капсулата.


Tacforius 0,5 mg / 3 mg / 5 mg капсули с удължено освобождаване

Предлага се в блистери или перфорирани блистери с единични дози, съдържащи 10 капсули в защитна торбичка от фолио, с включен сушител. Опаковките с 30, 50 и 100 твърди капсули с удължено освобождаване са налични като блистери, а опаковките с 30x1, 50x1 and 100x1 капсули с удължено освобождаване са налични като перфорирани блистери с единични дози.


Tacforius 1 mg твърди капсули с удължено освобождаване

Предлага се в блистери или перфорирани блистери с единични дози, съдържащи 10 капсули в защитна торбичка от фолио, с включен сушител. Опаковките с 30, 50, 60 и 100 капсули с удължено освобождаване са налични като блистери, а опаковките с 30x1, 50x1, 60x1 и 100x1 капсули с удължено освобождаване са налични като перфорирани блистери с единични дози.


Притежател на разрешението за употреба

Teva B.V. Swensweg 5 2031GA Haarlem Нидерландия


Производител

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren

Германия


PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

Хърватия


Teva Czech Industries s.r.o. Ostravská 29, c.p. 305 Opava-Komárov

74770

Чешка република

Teva Operations Poland Sp. z.o.o ul. Mogilska 80

31-546 Krakow

Полша


TEVA PHARMA S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica, ES-50016 Zaragoza

Испания


TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

4042 Debrecen

Унгария


За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics Tel: +370 52660203


България

Тева Фарма ЕАД Тел: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg ratiopharm GmbH Allemagne/Deutschland Tél/Tel: +49 73140202


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt Tel: +36 12886400


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +44 2075407117


Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 73140208

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 8000228400


Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66775590


Ελλάδα

Specifar A.B.E.E.

Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1970070


España

Nordic Pharma, S.A.U. Tel.: +34 916404041

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +48 223459300

France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: +351 214767550


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: + 385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L Tel: +40 212306524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 15890390


Ísland

Teva Pharma Iceland ehf. Sími: +354 5503300

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 257267911


Italia

Teva Italia S.r.l. Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900


Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42121100


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland Ireland

Tel: +44 2075407117


Дата на последно преразглеждане на листовката


.