Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva
irbesartan, hydrochlorothiazide

Листовка: информация за потребителя Ирбесартан/Хидрохлоротиазид Teva 150 mg/12,5 mg филмирани таблетки

ирбесартан/хидрохлоротиазид (irbesartan/hydrochlorothiazide)


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Сърцевина на таблетката: повидон, прежелатинизирано нишесте (царевично), полоксамер 188, микрокристална целулоза, кроскармелоза натрий, силициев диоксид, колоиден, безводен и магнезиев стеарат.

Обвивка на таблетката за 150 mg/12,5 mg: хипромелоза, титанов диоксид, полиетиленгликол 6000 (макрогол), полиетиленгликол 400 (макрогол), железен оксид, червен, железен оксид, жълт и железен оксид, черен.


Как изглежда Ирбесартан/Хидрохлоротиазид Teva и съдържание на опаковката


Ирбесартан/Хидрохлоротиазид Teva 150 mg/12,5 mg филмирани таблетки са светло розови до розови филмирани таблетки с форма на капсула. Едната страна на таблетката е гравирана с числото “93”. Другата страна на таблетката е гравирана със “7238”.


Ирбесартан/Хидрохлоротиазид Teva се предлага в опаковки от 7, 14, 15, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 и 100 филмирани таблетки в неперфорирани блистери; опаковка от 50х1 филмирана таблетка в

еднодозови блистерии опаковка от 28 филмирани таблетки в неперфорирани календарни блистери.


Не всички видове опаковки може да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Teva B.V. Swensweg 5

2031GA Haarlem Нидерландия


Производители:

Teva Operations Poland Sp.z.o.o ul. Mogilska 80

31-546 Kraków Полша


Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

Debrecen H-4042 Унгария


Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Нидерландия


За допълнителна информация относно това лекарствo, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics Tel: +370 52660203


България

Тева Фарма ЕАД Teл: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 38207373


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel: +36 12886400


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Τel: +44 2075407117


Deutschland

Teva GmbH

Tel: +49 73140208

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 8000228400


Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66775590


Ελλάδα

Specifar A.B.E.E. Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1970070

España

Teva Pharma, S.L.U. Tel: +34 913873280

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +48 223459300


France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: +351 214767550


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o Tel: + 385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L Tel: +40 212306524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 15890390


Ísland

Teva Finland Oy Finnland

Puh/Tel: +358 201805900

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 257267911


Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900


Κύπρος

Specifar A.B.E.E. Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42121100


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland Ireland

Tel: +44 2075407117


Дата на последно mреразглеждане на листовката {мм /гггг}.