Начална страница Начална страница

Uplizna
inebilizumab

Листовка: информация за потребителя


Uplizna 100 mg концентрат за инфузионен разтвор

инебилизумаб (inebilizumab)


image

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да Ви бъде приложено това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

хлорид, трехалоза дихидрат и вода за инжекции.


Как изглежда Uplizna и какво съдържа опаковката


Uplizna 100 mg концентрат за инфузионен разтвор е бистър до леко опалесцентен, безцветен до светложълт разтвор, който се доставя като една картонена опаковка, съдържаща 3 флакона.


Притежател на разрешението за употреба


Viela Bio B.V.

Schiphol Boulevard 359, 1118BJ Schiphol Amsterdam

Нидерландия


Производител


Almac Pharma Services (Ireland) Limited Finnabair Industrial Estate

Dundalk, Co. Louth A91 P9KD, Ирландия


Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .