Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Imatinib Teva B.V.
imatinib

Листовка: информация за пациента


Иматиниб Teva B.V. 100 mg твърди капсули

иматиниб (иmatinib)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда Иматиниб Teva B.V. и какво съдържа опаковката

Иматиниб Teva B.V. 100 mg твърди капсули са непрозрачни оранжеви капсули с черен надпис 7629 върху тялото на капсулата и черен надпис TEVA на капачето. Съдържанието на капсулата

е бял до светло жълт гранулиран прах. Капсулите са приблизително 19 mm дълги и 7 mm широки.


Иматиниб Teva B.V. 100 mg твърди капсули са в опаковки от 60 или 120 твърди капсули в блистери.

Иматиниб Teva B.V. 100 mg твърди капсули са в опаковки от 20x1, 60x1, 120x1 или 180x1 твърди капсули в перфорирани еднодозови блистери.


Не всички видове опаковки можe да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem Нидерландия

Производител

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

Debrecen H-4042 Унгария


TEVA UK Ltd

Brampton Road Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG

Обединено кралство


image

Teva Czech Industries s.r.o. Ostravska 29, c.p. 305, 74770 Opava-Komarov

Чешка република


image

TEVA PHARMA, S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica 50016 Zaragoza

image

Испания


image

Merckle GmbH

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm Германия


Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul. Mogilska 80, 31-546 Krakow

Полша


Teva Pharma B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem

Нидерландия


PLIVA Croatia Ltd.

Prilaz baruna Filipovica 25 10000 Zagreb,

Хърватия


image

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech” Tel: +370 5 266 0203


България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG,

Belgique/Belgien Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel.: +36 1 288 64 00


Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tel: +353 51 321740


Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400


Eesti

UAB “Sicor Biotech“ Eesti filiaal Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66 77 55 90


Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 0070


España

Teva Pharma, S.L.U. Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 345 93 00


France

Teva Santé

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda Tel: +351 21 476 75 50


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +353 51 321740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 1 58 90 390


Ísland

ratiopharm Oy, Finnland

Sími: +358 20 180 5900

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 57 26 79 11


Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 02 89 17 98 1

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900


Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00


Latvija

UAB “Sicor Biotech” filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

United Kingdom Teva UK Limited Tel: +44 1977 628500


Дата на последно преразглеждане на листовката

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

.