Начална страница Начална страница

Olanzapine Teva
olanzapine

ЦЕНИ

Orodispersible tablet 15 mg 30 in blister

На едро: 46,97 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Orodispersible tablet 20 mg 30 in blister

На едро: 76,76 лв
На дребно: 0,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Film-coated tablet 10 mg 28 (in blister)

На едро: 24,16 лв
На дребно: 28,26 лв
Възстанови: 0,00 лв

Film-coated tablet 5 mg 28 (in blister)

На едро: 24,23 лв
На дребно: 28,34 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за потребителя


Оланзапин Teva 5 mg таблетки диспергиращи се в устата Оланзапин Teva 10 mg таблетки диспергиращи се в устата Оланзапин Teva 15 mg таблетки диспергиращи се в устата Оланзапин Teva 20 mg таблетки диспергиращи се в устата оланзапин (оlanzapine)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда Оланзапин Teva и какво съдържа опаковката


Таблетка диспергираща се в устата е техническото наименование на таблетка, която се разтваря директно във Вашата уста, така че да може лесно да бъде преглътната.


Оланзапин Teva 5 mg таблетка диспергираща се в устата е жълта, кръгла, двойно изпъкнала таблетка, с диаметър 8 mm.

Оланзапин Teva 10 mg таблетка диспергираща се в устата е жълта, кръгла, двойно изпъкнала

таблетка, с диаметър 10 mm.

Оланзапин Teva 15 mg таблетка диспергираща се в устата е жълта, кръгла, двойно изпъкнала таблетка, с диаметър 11 mm.

Оланзапин Teva 20 mg таблетка диспергираща се в устата е жълта, кръгла, двойно изпъкнала таблетка, с диаметър 12 mm.


Оланзапин Teva 5 mg, 10 mg и 15 mg таблетки диспергиращи се в устата се предлагат в картонени кутии, съдържащи 28, 30, 35, 50, 56, 70 или 98 таблетки.

Оланзапин Teva 20 mg таблетки диспергиращи се в устата се предлагат в картонени кутии,

съдържащи 28, 30, 35, 56, 70 или 98 таблетки.


Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.


Притежател на разрешението за употреба


Teva B.V. Swensweg 5 2031GA Haarlem Нидерландия


Производител


Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd Pallagi út 13

4042 Debrecen Унгария

TEVA PHARMA S.L.U.

Poligono Industrial Malpica, c/C, no. 4

50.016 Zaragoza Испания


Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren Германия


Teva Pharma B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Нидерландия


За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics Tel: +370 52660203


България

Тева Фарма ЕАД Тел: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 38207373


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel: +36 12886400


Danmark SanoSwiss UAB Litauen

Tlf: +370 70001320

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +44 2075407117


Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 73140208

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 8000228400


Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66775590


Ελλάδα

Specifar A.B.E.E. Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1970070


España

Teva Pharma, S.L.U. Tel: +34 913873280

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +48 223459300


France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: +351 214767550

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: +385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L. Tel: +40 212306524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 15890390


Ísland

Teva Pharma Iceland ehf. Sími: +354 5503300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 257267911


Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900


Κύπρος

Specifar A.B.E.E. Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42121100


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland Ireland

Tel: +44 2075407117


Дата на последно преразглеждане на листовката <{MM/ГГГГ}> <{месец ГГГГ}>


Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .