Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Exelon
rivastigmine

Листовка: информация за потребителя


Exelon 4,6 mg/24 часа трансдермален пластир Exelon 9,5 mg/24 часа трансдермален пластир Exelon 13,3 mg/24 часа трансдермален пластир rivastigmine (ривастигмин)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Един трансдермален пластир се продава в едно саше.

Exelon 4,6 mg/24 часа трансдермални пластири и Exelon 9,5 mg/24 часа трансдермални

пластири се прадлагат в опаковки, съдържащи 7, 30 или 42 сашета и в групови опаковки, съдържащи 60, 84 или 90 сашета.

Exelon 13,3 mg/24 часа трансдермални пластири се предлагат в опаковки съдържащи 7 или

30 сашета и в групови опаковки съдържащи 60 или 90 сашета. Не всички опаковки могат да се продават във Вашата страна.


Притежател на разрешението за употреба

Novartis Europharm Limited Vista Building

Elm Park, Merrion Road Dublin 4

Ирландия

Производител

Novartis Farmacéutica, S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona

Испания


Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg Германия


image

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas Tel: +370 5 269 16 50


България

Novartis Bulgaria EOOD Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11


Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország Novartis Hungária Kft. Tel.: +36 1 457 65 00


Danmark

Novartis Healthcare A/S Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +356 2122 2872


Deutschland

Novartis Pharma GmbH Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V. Tel: +31 88 04 52 111


Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS Tlf: +47 23 05 20 00


Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E. Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570


España

Novartis Farmacéutica, S.A. Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 375 4888


France

Novartis Pharma S.A.S. Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: +351 21 000 8600


Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited Tel: +353 1 260 12 55


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000


Italia

Novartis Farma S.p.A. Tel: +39 02 96 54 1


Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc. Τηλ: +357 22 690 690


Latvija

SIA Novartis Baltics Tel: +371 67 887 070

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +386 1 300 75 50


Slovenská republika Novartis Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5542 5439


Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200


Sverige

Novartis Sverige AB Tel: +46 8 732 32 00


United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited

Tel: +44 1276 698370


Дата на последно преразглеждане на листовката