Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Pregabalin Zentiva k.s.
pregabalin

Листовка: информация за потребителя


Прегабалин Zentiva k.s. 25 mg твърди капсули Прегабалин Zentiva k.s. 50 mg твърди капсули Прегабалин Zentiva k.s. 75 mg твърди капсули Прегабалин Zentiva k.s. 100 mg твърди капсули Прегабалин Zentiva k.s. 150 mg твърди капсули Прегабалин Zentiva k.s. 200 mg твърди капсули Прегабалин Zentiva k.s. 225 mg твърди капсули Прегабалин Zentiva k.s. 300 mg твърди капсули прегабалин (pregabalin)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Капсулите от 50 mg съдържат още пропилен гликол, концентриран разтвор на амоняк, калиев хидроксид.

Капсулите от 25 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg и 300 mg капсули съдържат

още полиетилен гликол.

Капсулите от 75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg и 300 mg съдържат още червен железен оксид (E172), жълт железен оксид (E172).


Как изглежда Прегабалин Zentiva k.s. и какво съдържа опаковката


25 mg капсули

Светлосивo капачe и светлосиво тяло; твърда желатинова капсула с дължина приблизително 15,9 mm, с отпечатано “25”, съдържаща почти бял прах.


50 mg капсули

Светлосивo капачe и светлосиво тяло; твърда желатинова капсула с дължина приблизително 14,3 mm, с отпечатано “50”, съдържаща почти

бял прах.


75 mg капсули

Червенo капачe и светлосиво тяло; твърда желатинова капсула с

дължина приблизително 14,3 mm, с отпечатано “75”, съдържаща почти бял прах.


100 mg капсули

Червенo капачe и червено тяло; твърда желатинова капсула с дължина приблизително 15,9 mm, с отпечатано “100”, съдържаща почти бял

прах.150 mg капсули

Светлосивo капачe и светлосиво тяло; твърда желатинова капсула с дължина приблизително 18,0 mm, с отпечатано “150”, съдържаща почти бял прах.


200 mg капсули

Непрозрачнo капачe в телесен цвят и непрозрачно тяло в телесен цвят; твърда желатинова капсула с дължина приблизително 19,4 mm, с

отпечатано “200”, съдържаща почти бял прах.


225 mg капсули

Непрозрачнo капачe в телесен цвят и светлосиво тяло; твърда

желатинова капсула с дължина приблизително 19,4 mm, с отпечатано“225”, съдържаща почти бял прах.


300 mg капсули

Червенo капачe и светлосиво тяло; твърда желатинова капсула с дължина приблизително 21,7 mm, с отпечатано“300”, съдържаща почти

бял прах.


Прегабалин Zentiva k.s. 25 mg твърди капсули са опаковани в блистери от алуминий/алуминий (OPA/alu /PVC/alu), като първична опаковка.

Прегабалин Zentiva k.s. 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg и 300 mg твърди капсули

са опаковани в блистери от PVC/алуминий като първична опаковка.


Прегабалин Zentiva k.s. 25 mg и 50 mg са налични в опаковки от 14, 21, 56, 84, 98 и 100 твърди капсули.

Прегабалин Zentiva k.s. 75 mg, 150 mg, 225 mg и 300 mg са налични в опаковки от 14, 56, 98 и

100 твърди капсули.

Прегабалин Zentiva k.s. 100 mg, 200 mg са налични в опаковки от 21, 84, 98 и 100 твърди капсули.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба

Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130

102 37 Prague 10 Чешка Република


Производител

Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130

102 37 Prague 10 Чешка Република


или


S.C. Zentiva, S.A.

B-dul Theodor Pallady nr.50, sector 3 Bucharest, cod 032266

Румъния


За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

Zentiva, k.s.

Tél/Tel: +32 280 86 420

PV-Belgium@zentiva.com


България

Zentiva, k.s.

Тел: + 359 244 17 136

PV-Bulgaria@zentiva.com

Lietuva

Zentiva, k.s.

Tel: +370 52152025

PV-Lithuania@zentiva.com


Luxembourg/Luxemburg

Zentiva, k.s.

Tél/Tel: +352 208 82330

PV-Luxembourg@zentiva.com

Česká republika

Zentiva, k.s.

Tel: +420 267 241 111

PV-Czech-Republic@zentiva.com


Danmark

Zentiva Denmark ApS Tlf: +45 787 68 400

PV-Denmark@zentiva.com


Deutschland

Zentiva Pharma GmbH Tel: +49 (0) 800 53 53 010

PV-Germany@zentiva.com


Eesti

Zentiva, k.s.

Tel: +372 52 70308

PV-Estonia@zentiva.com


Ελλάδα

Zentiva, k.s.

Τηλ: +30 211 198 7510

PV-Greece@zentiva.com


España

Zentiva, k.s.

Tel: +34 931 815 250

PV-Spain@zentiva.com


France

Zentiva France

Tél: +33 (0) 800 089 219

PV-France@zentiva.com


Hrvatska

Zentiva d.o.o

Tel: +385 1 6641 830

PV-Croatia@zentiva.com


Ireland

Zentiva, k.s.

Tel: +353 818 882 243

PV-Ireland@zentiva.com


Ísland

Zentiva Denmark ApS Sími: +354 539 0650

PV-Iceland@zentiva.com


Italia

Zentiva Italia S.r.l. Tel: +39-02-38598801

PV-Italy@zentiva.com


Κύπρος

Zentiva, k.s.

Τηλ: +357 240 30 144

PV-Cyprus@zentiva.com

Magyarország Zentiva Pharma Kft. Tel.: +36 1 299 1058

PV-Hungary@zentiva.com


Malta

Zentiva, k.s.

Tel: +356 2778 0890

PV-Malta@zentiva.com


Nederland

Zentiva, k.s.

Tel: +31 202 253 638

PV-Netherlands@zentiva.com


Norge

Zentiva Denmark ApS Tlf: +47 219 66 203

PV-Norway@zentiva.com


Österreich

Zentiva, k.s.

Tel: +43 720 778 877

PV-Austria@zentiva.com


Polska

Zentiva Polska Sp. z o.o. Tel: + 48 22 375 92 00

PV-Poland@zentiva.com


Portugal

Zentiva Portugal, Lda Tel: +351210601360

PV-Portugal@zentiva.com


România

ZENTIVA S.A.

Tel: +40 21.304.7597

PV-Romania@zentiva.com


Slovenija

Zentiva, k.s.

Tel: +386 360 00 408

PV-Slovenia@zentiva.com


Slovenská republika

Zentiva, a.s.

Tel: +421 2 3918 3010

PV-Slovakia@zentiva.com


Suomi/Finland

Zentiva Denmark ApS Puh/Tel: +358 942 598 648

PV-Finland@zentiva.com


Sverige

Zentiva Denmark ApS Tel: +46 840 838 822

PV-Sweden@zentiva.com

Latvija

Zentiva, k.s.

Tel: +371 67893939

PV-Latvia@zentiva.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Zentiva, k.s.

Tel: +44 (0) 800 090 2408

PV-United-Kingdom@zentiva.com


Дата на последно преразглеждане на листовката