Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Ocrevus
ocrelizumab

Листовка: информация за пациента


Ocrevus 300 mg концентрат за инфузионен разтвор

окрелизумаб (ocrelizumab)


image Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да Ви се приложи това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.