Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Cuprior
trientine

Листовка: Информация за пациента


Cuprior 150 mg филмирани таблетки

триентин


Информация можете да намерите и като сканирате баркода по-долу със смартфон или чрез уебсайта да се включи QR кодът https://www.cuprior.com


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Съобщаване на нежелани реакции

image

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


  1. Как да съхранявате Cuprior


    Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


    Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и на блистера след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


    Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.


    Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за битови отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


  2. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Cuprior

Активното вещество е триентин. Всяка филмирана таблетка (таблетка) съдържа триентинов тетрахидрохлорид, еквивалентен на 150 mg триентин.

Другите съставки са:

Ядро на таблетката: манитол, колоиден безводен силициев диоксид и глицерол дибехенат. Филмово покритие на таблетката: поливинилов алкохол, талк, титаниев диоксид (E171), глицеролов монокаприлокапрат (тип I), железен оксид, жълт (E172) и натриев лаурисулфат

Как изглежда Cuprior и какво съдържа опаковката

Жълти, продълговати филмирани таблетки 16 mm х 8 mm, с делителна черта от всяка страна. Филмираната таблетка може да бъде разделена на равни дози.


OPA/Alu/PVC-Alu блистери, всеки блистер съдържа 8 филмирани таблетки. Cuprior е наличен в опаковки, съдържащи 72 или 96 филмирани таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.


Притежател на разрешението за употреба

Orphalan

226 Boulevard Voltaire

75011 Paris Франция

Производител

Delpharm Evreux 5 rue du Guesclin 27000 Evreux Франция


Дата на последна актуализация на листовката.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: . Посочени са също линкове към други уебсайтове, където може да се намери информация за редки заболявания и лечения.