Начална страница Начална страница

Ozawade
pitolisant

Листовка: информация за пациента


Ozawade 4,5 mg филмирани таблетки Ozawade 18 mg филмирани таблетки питолисант (pitolisant)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Съобщаване на нежелани реакции


Приложение

V

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националнатасистема засъобщаване, посоченав

. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


  1. Как да съхранявате Ozawade


    Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


    Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


    Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.


    Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


  2. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Ozawade

Активно вещество: питолисант.


Ozawade 4,5 m g таблетки

Всяка таблетка съдържа питолисантов хидрохлорид, еквивалентен на 4,45 mg питолисант.


Ozawade 18 m g таблетки

Всяка таблетка съдържа питолисантов хидрохлорид, еквивалентен на 17,8 mg питолисант.


Други съставки: микрокристална целулоза, кросповидон, талк, магнезиев стеарат, колоиден безводен силициев диоксид, поли(винилов алкохол), титанов диоксид, макрогол 3350.


Как изглежда Ozawade и какво съдържа опаковката


Ozawade 4,5 mg е бяла кръгла двойноизпъкнала филмирана таблетка с диаметър 3,7 mm, с означение „5“ от едната страна.

Ozawade 18 mg е бяла кръгла двойноизпъкнала филмирана таблетка с диаметър 7,5 mm, с означение „20“ от едната страна.


Ozawade се предлага в бутилки по 30 таблетки или по 90 таблетки.

Ozawade 4,5 mg: Предлага се в опаковка, съдържаща 1 бутилка с 30 таблетки, или в опаковка, съдържаща 1 бутилка с 90 таблетки.

Ozawade 18 mg: Предлага се в опаковка, съдържаща 1 бутилка с 30 таблетки, или в опаковка,

съдържаща 1 бутилка с 90 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.


Притежател на разрешението за употреба


Bioprojet Pharma 9, rue Rameau

75002 Paris Франция


Производител


Ozawade 18 m g

Inpharmasci

ZI N°2 de Prouvy-Rouvignies 1 rue de Nungesser

59121 Prouvy Франция


Ozawade 4,5 mg

Patheon

40 Boulevard de Champaret

38300 Bourgoin-Jallieu

Франция


За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien Bioprojet Benelux 0032(0)78050202

info@bioprojet.be

Lietuva

Bioprojet Pharma 0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com


България

Bioprojet Pharma 0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com Česká republika Bioprojet Pharma

0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com


Danmark

Bioprojet Pharma 0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com

Deutschland

Bioprojet Deutschland GmbH 030/3465 5460-0

info@bioprojet.de

Luxembourg/Luxemburg Bioprojet Benelux 0032(0)78050202

info@bioprojet.be Magyarország Bioprojet Pharma 0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com


Malta

Bioprojet Pharma 0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com

Nederland

Bioprojet Benelux N.V. 088 34 34 100

info@bioprojet.nl

Eesti

Bioprojet Pharma 0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com

Norge

Bioprojet Pharma 0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com


Ελλάδα

Bioprojet Pharma 0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com

Österreich

Bioprojet Pharma 0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com


España

Bioprojet Pharma 0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com

Polska

Bioprojet Pharma 0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com


France

Bioprojet Pharma 0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com

Portugal

Bioprojet Pharma 0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com


Hrvatska

Bioprojet Pharma 0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com

România

Bioprojet Pharma 0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com


Ireland

Bioprojet Pharma 0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com

Slovenija

Bioprojet Pharma 0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com


Ísland

Bioprojet Pharma 0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com

Slovenská republika Bioprojet Pharma 0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com


Italia

Bioprojet Italia srl

+39 02 84254830

info@bioprojet.it.it

Suomi/Finland Bioprojet Pharma 0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com


Κύπρος

Bioprojet Pharma 0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com

Sverige

Bioprojet Pharma 0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com


Latvija

Bioprojet Pharma 0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Bioprojet Pharma 0033 (0)1 47 03 66 33

contact@bioprojet.com


Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата:

.


Тази листовка е налична на всички езици на ЕС/ЕИП на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата.