Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Ebixa
memantine

Листовка: Информация за потребителя


Ebixa 5 mg/впръскване, перорален разтвор

Мемантин хидрохлорид (Memantine hydrochloride)


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.Ако имате допълнителни въпроси, свързани с употребата на този лекарствен продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.


 1. Възможни нежелани реакции


  Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


  Обикновено, наблюдаваните нежелани лекарствени реакции са леки до умерени.


  Чести (засягат от 1 до 10 на 100 лекувани):

  • Главоболие, сънливост, запек, повишени стойности на чернодробните ензими, замаяност, нарушение на равновесието, задух, високо кръвно налягане и свръхчувствителност

   към лекарства


   Нечести (засягат от 1 до 10 на 1 000 лекувани):

  • Умора, гъбични инфекции, обърканост, халюцинации, повръщане, нарушена походка, сърдечна недостатъчност и венозно тромбообразуване (тромбоза/тромбоемболизъм).


   Много редки (засягат по-малко от 1 от 10 000 лекувани):

  • Гърчове


   С неизвестна честота (честотата не може да се определи от наличните данни):

  • Възпаление на панкреаса, възпаление на черния дроб (хепатит) и психотични реакции.


   Болестта на Алцхаймер се свързва с депресия, суицидни мисли и опити за самоубийство. Тези събития са съобщавани при пациенти, лекувани с Еbixa.


   Съобщаване на нежелани реакции

   Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

   съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

   Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


 2. Как да съхранявате Еbixa


  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


  Не използвайте това лекарство след изтичане срока на годност, отбелязан върху картонената кутия и етикета на бутилката след Годен до:. Срока на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


  Да не се съхранява над 30ºC.

  След отварянето съдържанието на бутилката трябва да се използва в рамките на 3 месеца. Бутилката с монтираната помпа може да се съхранява и транспортира само във вертикално

  положение.


  Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


 3. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Еbixa

  • Активната съставка е мемантин хидрохлорид. Всяко изпомпване доставя 0,5 ml от разтвора, съдържащ 5 mg от мемантин хидрохлорид, еквивалентен на 4,16 mg мемантин.


  • Другите съставки са натриев сорбат, сорбитол E420 и дестилирана вода.


Как изглежда Ebixa и какво съдържа опаковката


Еbixa перорален разтвор се предлага като прозрачна, безцветна до слабо жълтеникава течност. Ebixa перорален разтвор се предлагат в бутилки от 50 ml , 100 ml или 10 x 50 ml.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба и производител


H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9

2500 Valby

Дания.

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба


Belgique/België/Belgien Lundbeck S.A./N.V. Tél/Tel: +32 2 535 7979

Lietuva

H. Lundbeck A/S, Danija Tel: + 45 36301311


България

Lundbeck Export A/S Representative Office Tel: +359 2 962 4696

Luxembourg/Luxemburg

Lundbeck S.A.

Tél: +32 2 535 7979


Česká republika

Lundbeck Česká republika s.r.o. Tel: +420 225 275 600

Magyarország Lundbeck Hungaria Kft. Tel: +36 1 4369980


Danmark

Lundbeck Pharma A/S Tlf: +45 4371 4270

Malta

H. Lundbeck A/S, Denmark Tel: + 45 36301311


Deutschland Lundbeck GmbH Tel: +49 40 23649 0

Nederland

Lundbeck B.V.

Tel: +31 20 697 1901


Eesti

Lundbeck Eesti AS Tel: + 372 605 9350

Norge

H. Lundbeck AS Tlf: +47 91 300 800


Ελλάδα

Lundbeck Hellas S.A. Τηλ: +30 210 610 5036

Österreich

Lundbeck Austria GmbH Tel: +43 1 253 621 6033


España

Lundbeck España S.A. Tel: +34 93 494 9620

Polska

Lundbeck Poland Sp. z o. o. Tel.: + 48 22 626 93 00


France

Lundbeck SAS

Tél: + 33 1 79 41 29 00


Hrvatska

Lundbeck Croatia d.o.o. Tel.: + 385 1 6448263

Portugal

Lundbeck Portugal Lda Tel: +351 21 00 45 900


România

Lundbeck Romania SRL Tel: +40 21319 88 26


Ireland

Lundbeck (Ireland) Limited Tel: +353 1 468 9800

Slovenija

Lundbeck Pharma d.o.o. Tel.: +386 2 229 4500


Ísland

Vistor hf.

Tel: +354 535 7000

Slovenská republika Lundbeck Slovensko s.r.o. Tel: +421 2 5341 42 18


Italia

Lundbeck Italia S.p.A. Tel: +39 02 677 4171

Suomi/Finland

Oy H. Lundbeck Ab Puh/Tel: +358 2 276 5000

Κύπρος

Lundbeck Hellas A.E Τηλ.: +357 22490305

Sverige

H. Lundbeck AB Tel: +46 4069 98200


Latvija

H. Lundbeck A/S, Dānija Tel: + 45 36301311

United Kingdom (Northern Ireland)

Lundbeck (Ireland) Limited Tel: +353 1 468 9800


Дата на последно одобрение на листовката MM/YYYY

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА)

Инструкции за правилната употреба на помпата


Разтворът не трябва да се излива или изпомвпа директно в устата от бутилката или помпата. Отмерете дозата в лъжица или в чаша вода с помощта на помпата.


Отстранете капачката на винт от бутилката:

image

Капачката трябва да се завърти в посока обратно на часовниковата стрелка до пълно отвиване и да се отстрани (фиг. 1).


Монтиране на дозиращата помпа върху бутилката:

Извадете дозиращата помпа от полиетиленовата опаковка (фиг. 2) и я поставете върху бутилката. Пъхнете внимателно пластмасовата тръбичка вътре в бутилката. Като придържате дозиращата помпа към гърлото на бутилката, завинтете по посока на часовниковата стрелка, докато се закрепи здраво (фиг. 3). Дозиращата помпа се завинтва само веднъж, когато започне да се използва, и не трябва никога да се отвинтва.

image

Как се използва дозиращата помпа:


Главата на дозиращата помпа има две позиции и лесно e лесно да се завърти:


Главата на дозиращата помпа не трябва да се натиска надолу, докато е в затворена позиция. Разтворът може да се отмерва само в отворена позиция. За да отворите помпата, завъртете главата на дозиращата помпа по посоката на стрелката, докато не може повече да се върти (фиг. 4). След това дозиращата помпа е готова за употреба.

image

Подготовка на дозиращата помпа:

Когато се използва за първи път, дозиращата помпа не отмерва точното количество перорален разтвор. Затова помпата трябва да бъде подготвена (заредена), като дозиращата глава се натисне докрай надолу пет последователни пъти (фиг. 5).

image

Полученият при тази процедура разтвор се изхвърля. Следващият път, когато главата на дозиращата помпа се натисне докрай надолу (еквивалент на едно натискане на помпата), тя отмерва точната доза (фиг. 6).

image

Правилна употреба на дозиращата помпа:

Поставете бутилката върху плоска, хоризонтална повърхност, например върху маса, в изправено положение. Под накрайника поставете чаша с малко вода или лъжица. Натиснете

главата на дозиращата помпа с енергично, но отмерено и уверено движение - не прекалено

бавно (фиг. 7, фиг. 8).

image

След това главата на дозиращата помпа може да бъде освободена и е готова за следващото изпомпване.


Дозиращата помпа може да се използва само с Ebixa разтвор в предоставената бутилка и не може да се прилага с други вещества или опаковки. Ако помпата не функционира правилно, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт. Дозиращата помпа трябва да се затваря след употреба на Ebixa.