Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Ivabradine JensonR
ivabradine

Листовка: информация за пациента Ивабрадин JensonR 7,5 mg филмирани таблетки

Ивабрадин

(Ivabradine)


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

макрогол, полисорбат 80, жълт железен оксид (E 172), червен железен оксид (E 172).


Как изглежда Ивабрадин JensonR и какво съдържа опаковката

Таблетките Ивабрадин JensonR 7,5 mg са розови на цвят, с кръгла форма филмирани таблетки, означеви с „I 7“ от едната страна и „М“ от другата страна на таблетката.


Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Ивабрадин JensonR се предлага в блистерни опаковки от по 14, 14 x 1, 28, 56, 56 x 1, 98 и 112 филмирани таблетки. Опаковките по 14 x 1 и 56 x 1 филмирани таблетки се предоставят в перфорирани еднодозови блистери.

Ивабрадин JensonR се предлага също така и в бутилки с капачка на винт и сушител от по 56, 98

и 100 филмирани таблетки. Да не се гълта сушителя.


Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.


Притежател на разрешението за употреба


Jenson R+ Limited Fishleigh Court, Fishleigh Road, Barnstaple, Devon,

Обединеното кралство EX31 3UD


Производители


McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories

35-36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road

Dublin 13

image

Ирландия


Mylan Hungary Kft Mylan utca 1

2900 Komárom

Унгария

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба.


België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 02 658 61 00

Lietuva

Generics [UK] Ltd Tel: +44 1707 853000

(Jungtinė Karalystė)


България

Майлан ЕООД

Тел: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tel: + 32 02 658 61 00

(Belgique/Belgien)


Česká republika

Mylan Pharmaceuticals.s.r.o. Tel: +420 274 770 201

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel: + 36 1 465 2100


Danmark

Mylan AB

Tlf: + 46 855 522 750

(Sverige)


Deutschland

Mylan dura GmbH

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0


Eesti

Generics [UK] Ltd Tel: +44 1707 853000

(Ühendkuningriik)


Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ Τηλ: +30 210 993 6410


España

Mylan Pharmaceuticals, S.L Tel: + 34 900 102 712


France

Mylan S.A.S

Tel: +33 4 37 25 75 00


Hrvatska

Mylan EPD d.o.o. Tel: +385 1 23 50 599


Ireland

Generics [UK] Ltd. Tel: + 44 1707 853000

(United Kingdom)

Malta

George Borg Barthet Ltd.

Tel: + 356 212 44205 / +356 212 44206


Nederland

Mylan BV

Tel: + 31 33 299 7080


Norge

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

(Sverige)


Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH Tel: +43 1 416 2418


Polska

Mylan Sp. z.o.o.

Tel: + 48 22 546 64 00


Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 56


România

A&G Med Trading SRL Tel: + 4021 332 49 91


Slovenija

GSP Proizbosi d.o.o. Tel: + 386 1 236 31 85

Ísland

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

(Svíþjóð)


Italia

Mylan S.p.A

Tel: + 39 02 612 46923


Κύπρος

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Τηλ: + 357 99403969


Latvija

Generics [UK] Ltd Tel: +44 1707 853000

(Lielbritānija)

Slovenská republika

Mylan s.r.o.

Tel: +421 2 326 04 910 / +421 917 206 274


Suomi/Finland Mylan OY

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03


Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750


United Kingdom Generics [UK] Ltd Tel: +44 1707 853000


Дата на последно преразглеждане на листовката


Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата