Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Ontilyv
opicapone

Листовка: информация за пациента


Ontilyv 50 mg твърди капсули

опикапон (opicapone)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда Ontilyv и какво съдържа опаковката

Ontilyv 50 mg твърди капсули са тъмносини, с дължина приблизително 19 mm, с отпечатано върху капсулите „OPC 50“ и „Bial“.

Капсулите са опаковани в бутилки или блистери. Бутилки: по 10, 30 или 90 капсули.

Блистери: по 10, 30 или 90 капсули.


Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.


Притежател на разрешението за употреба и производител

Bial - Portela & Cª, S.A.

À Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado Португалия

тел.: +351 22 986 61 00

факс: +351 22 986 61 90

имейл: info@bial.com


За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


[Да се потвърди]


Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ/ГГГГ}.


Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .