Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Budesonide/Formoterol Teva
budesonide, formoterol

Листовка: информация за пациента


Будезонид/Формотерол Teva320 микрограма/9 микрограма, прах за инхалация

будезонид/формотеролов фумарат дихидрат (budesonide/formoterol fumarate dehydrate)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Как изглежда Будезонид/Формотерол Tevaи какво съдържа опаковката


Будезонид/Формотерол TevaTeva е прах за инхалация.

Всеки инхалатор Будезонид/Формотерол Tevaсъдържа 60 инхалации и има бяло тяло с полупрозрачен виненочервен капак на мундщука.


Опаковка по 1 инхалатор.


Притежател на разрешението за употреба


Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Нидерландия.

Производител:


Norton (Waterford) Limited T/A Teva Pharmaceuticals, Ирландия Unit 27/35, IDA Industrial Park, Cork Road, Waterford, Ирландия


Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Нидерландия


Teva Operations Sp. Z o.o ul, Mogilska 80; 31-546 Krakow, Полша


image

image

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tel/Tél: +32 3 820 73 73


България

Тева Фармасютикълс България ЕООД Teл: +359 2 489 95 82

Magyarország

image

image

Teva Gyógyszergyár Zrt Tel.: +36 1 288 64 00


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251 007 111

image

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

image

Τel: +35


Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44 98 55 11


Deutschland Teva GmbH

Tel: +49 731 402 08

Norge

image

image

Teva Norway AS Tlf: +47 6677 55 90


image

Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

image

image

Tel: +372 661 0801

image

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs GmbH Tel: +43 1 97007 0


Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Polska

image

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 345 93 00


España

Teva Pharma S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Portugal

image

image

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda Tel: +351 21 476 75 50


France Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 7800

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L Tel: +4021 230 6524

Ireland

image

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +353 51 321 740

Slovenija

image

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 1 58 90 390


image

Ísland ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

image

Slovenská republika

image

image

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5726 7911


Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028 917 981

Suomi/Finland ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900


Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

image

image

Teva Sweden AB Tel: +46 42 12 11 00


image

Latvija

image

Sicor Biotech filiāle Latvijā Tel: +371 67 323 666

image

United Kingdom Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628 500


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o

Tel: + 385 1 37 20 000

Lietuva

UAB “Sicor Biotech” Tel: +370 5 266 02 03


Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Дата на последно преразглеждане на листовката месец ГГГГ.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата .